Strona główna
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Pokoje hotelowe
Zamówienia publiczne
Kontakt z nami
Ekologia i ochrona środowiska      
 
I. ZAKRES OGÓLNY DZIAŁU
  doradztwo, szkolenia, działalność informacyjna

II. FORMY DZIAŁALNOŚCI:
 • konsultacje i doradztwo indywidualne

 • sporządzanie planów

 • opracowania

 • informacje na stronie internetowej


III. TEMATYKA REALIZOWANYCH ZADAŃ:
 • prowadzenie doradztwa rolniczego dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie:

  • a) stosowania ekologicznych metod produkcji i przetwórstwa rolno-spożywczego,

   b) opracowywania programów rolnośrodowiskowych i planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów naturalnych,

   c) propagowania Zasad Dobrej Praktyki Rolniczej,

   d) działalności informacyjnej, wydawniczej i szkoleniowej wspierającej produkcję ekologiczną,

   e) technologii upraw energetycznych, jako niekonwencjonalnego źródła energii,

   f) proekologicznych metod produkcji roślinnej,

 • prowadzenie doradztwa i szkoleń dla rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich ubiegających się o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadań uwzględniających ochronę środowiska, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych,

 • podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego, ochrony środowiska, kształtowania terenów zielonych oraz ekologicznego i funkcjonalnego urządzenia gospodarstwa rolnego

 • sporządzanie planów:

  • a) nawozowych i planów przechowalnictwa nawozów naturalnych,

   b) rolnośrodowiskowych,

   c) przestawiania gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych,

 • współudział w realizacji zadań wynikających z programów rolnośrodowiskowych oraz programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych,

 • nadzór nad Barzkowickim Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej,

 • korzystanie z "Biosurowcowego Ogrodu Dydaktycznego" do celów dydaktycznych i edukacyjnych, w ramach współpracy międzydziałowej,

 • tworzenie krajowego systemu informacji i baz danych dla potrzeb rolnictwa,

 • prowadzenie działań na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców obszarów wiejskich,

 • opracowywanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych oraz artykułów do publikacji w miesięczniku "Magazyn Rolniczy".


   
Do pobrania - materiały szkoleniowe
Programy Rolnośrodowiskowe
Rolnictwo Ekologiczne
Odnawialne Źródła Energii
Oczyszczalnia Ścieków
Ochrona Środowiska
Natura 2000
Ciekawe Strony
Barzkowicki Ośrodek Edukacji Ekologicznej

Ogólnopolska Baza Gospodarstw Ekologicznych


KONKURSY

SZKOLENIA, SEMINARIA, WYJAZDY STUDYJNE

 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Pokoje hotelowe | Ekologia | Zamówienia publiczne | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Sala.com.pl