Strona główna
Kontakt z nami
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia


Program szkoleń      
 

ZADANIA DZIAŁU

I. ZAKRES OGÓLNY DZIAŁU
 • szkolenia, kursy, informacje, doradztwo

II. FORMY DZIAŁALNOŚCI:
 • doradztwo bezpośrednie

 • wypełnianie wniosków i innych dokumentów

 • opracowania materiałów dydaktycznych

 • koordynacja działalności szkoleniowej


III. TEMATYKA REALIZOWANYCH ZADAŃ:
 • organizacja szkoleń, pokazów, seminariów, konferencji i innych form upowszechniania na rzecz środowiska działającego w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,

 • nadzór nad szkoleniami organizowanymi przez specjalistów na terenie Ośrodka Doradztwa,

 • organizacja kursów:
  a) chemizacyjnych
  b) kombajnistów,
  c) i innych wynikających z zapotrzebowania,
 • prowadzenie działalności w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich,

 • realizacja doskonalenia zawodowego kadry doradczej,

 • współpraca w zakresie metodyki doradczej z:

  a) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
  b) Komórkami organizacyjnymi Ośrodka Doradztwa,
 • współpraca z:

  a) placówkami oświatowymi w zakresie prowadzenia szkoleń zawodowych wynikających z potrzeb lokalnego rynku pracy,
  b) szkołami, szkołami wyższymi, kuratorium, jednostkami badawczo-rozwojowymi i placówkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk,
  c) Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Rynku Rolnego, Agencją Nieruchomości Rolnych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcją Pracy, Wojewódzką Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Zachodniopomorską Izbą Rolniczą, Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy,
  d) działami merytorycznymi i technicznymi w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej lub przekazywania informacji,
  e) dziećmi i młodzieżą w ramach oświaty pozaszkolnej,

 • realizacja zadań w zakresie oświaty na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,

 • opracowywanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszu UE lub innych instytucji krajowych i zagranicznych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,

 • tworzenie krajowego systemu informscji8 i baz danych la potrzeb rolnictwa,

 • koordynowanie działań w zakresie programowania, planowania i szkoleń,

 • organizowanie e-learning (kształcenie na odległość) dla doradców i mieszkańców wsi,

 • propagowanie idei e-learningu wśród doradców i mieszkańców obszarów wiejskich, zwłaszcza wśród młodzieży wiejskiej,

 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji szkoleń, tj. programy, dzienniki szkoleń, listy obecności, rejestry wydanych zaświadczeń i świadectw.ZAŚWIADCZENIE O WPISIE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH


Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaświadcza, że w dniu 03.02.2006 roku instytucja szkoleniowa Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach adres: 73-134 Barzkowice, została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.32/00010/2006


   

Zadania, formy działalności i tematyka pracy Działu.

Szkolenia dla rolników z zakresu wzajemnej zgodności

Kursy e-learningowe
www.cdr.gov.pl


 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl