Załącznik do zarządzenia nr 10/2014

Dyrektora ZODR w Barzkowicach

 z dnia 28.05.2014 r.

 

 

REGULAMIN

KONTROLI ZARZĄDCZEJ

w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą sposobu organizacji i zasad wykonywania kontroli zarządczej w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach – dalej również jako ZODR w Barzkowicach lub Ośrodek.
 2. Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych w ZODR w Barzkowicach dla zapewnienia realizacji celów i zadań Ośrodka w sposób legalny, efektywny, oszczędny i terminowy, we wszystkich jego aspektach działania.
 • 2

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

 • zgodności działalności   z   obowiązującymi   przepisami   prawa   oraz   procedurami wewnętrznymi;
 • skuteczności i efektywności działania;
 • wiarygodności sprawozdań;
 • ochrony zasobów;
 • przestrzegania i promowania wartości etycznych i zasad etycznego postępowania;
 • efektywności i skuteczności przepływu informacji;
 • zarządzania ryzykiem.
 • 3
 1. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach są odpowiedzialni za ogół działań podejmowanych w celu nadzoru i kontroli zachodzących procesów w kierowanych przez nich komórkach, w sposób dający Dyrektorowi ZODR w Barzkowicach zapewnienie, w szczególności że:
 • podejmowane działania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
 • zamierzenia i plany są osiągane;
 • zasady etycznego postępowania są przestrzegane i promowane;
 • przepływ informacji jest efektywny i skuteczny.
 1. Za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej

odpowiada Dyrektor ZODR w Barzkowicach, po uprzednim uzyskaniu zapewnienia, o którym mowa w ust. 1, od kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach.

 

Rozdział II

Standardy kontroli zarządczej

 • 4
 1. Kontrola zarządcza w ZODR w Barzkowicach jest procesem ciągłym i wykonywana jest w oparciu o następujące standardy:
 • środowisko wewnętrzne;
 • cele i zarządzanie ryzykiem;.
 • mechanizmy kontroli;
 • informacja i komunikacja;
 • monitorowanie i ocena.
 1. Systemu kontroli zarządczej w ZODR w Barzkowicach jest spójny i jednolity.
 2. Na system kontroli zarządczej składa się całość regulacji zewnętrznych i wewnętrznych obowiązujących w ZODR w Barzkowicach, a jego opis stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział III 

Środowisko wewnętrzne

 • 5
 1. Za kształtowanie właściwego środowiska wewnętrznego odpowiadają wszyscy pracownicy ZODR w Barzkowicach, stosownie do zajmowanego stanowiska i posiadanych uprawnień.
 2. W szczególności pracownicy odpowiadają za:
 • przestrzeganie wartości etycznych przyjętych w ZODR w Barzkowicach przy wykonywaniu powierzonych im zadań;
 • zapewnienie właściwego poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia, które pozwala im skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania.
 1. Pracownicy prowadzą samokontrolę na stanowisku pracy na każdym szczeblu zarządzania.
 • 6
  1. Struktura organizacyjna Ośrodka jest dostosowana do aktualnie realizowanych celów i zadań w sposób przejrzysty i spójny. Określona jest wewnętrznymi aktami normatywnymi, w szczególności Regulaminem organizacyjnym oraz zarządzeniami Dyrektora ZODR w Barzkowicach.
  2. Aktualne zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności są określone dla każdego pracownika w formie pisemnej.

 

Rozdział IV

Cele i zarządzanie ryzykiem

 • 7
 1. Celem zarządzania ryzykiem w  ZODR w Barzkowicach jest usprawnienie procesu planowania, zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji zadań i osiągania celów, zapewnienie odpowiednich mechanizmów kontroli zarządczej oraz zapewnienie kierownictwu ZODR w Barzkowicach wczesnej informacji o zagrożeniach dla realizacji wyznaczonych celów i zadań.
 2. W proces zarządzania ryzykiem zaangażowani są wszyscy pracownicy ZODR w Barzkowicach.
 3. Politykę zrządzania ryzykiem w ZODR w Barzkowicach opisuje Instrukcja polityki zarządzania ryzykiem ZODR w Barzkowicach, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział V 

Mechanizmy kontroli

 • 8
 1. W ramach systemu kontroli zarządczej funkcjonują mechanizmy kontroli, które nie tworzą katalogu zamkniętego, są bowiem stale dostosowywane do optymalnej realizacji zadań i efektywnego osiągania celów Ośrodka.
 2. Mechanizmy kontroli są zaprojektowane i ujęte w sposób logiczny, spójny i dostępny dla wszystkich, w funkcjonujące w Ośrodku procedury, przepisy wewnętrzne, zarządzenia, zakresy czynności czy instrukcje, zapewniające ich rzetelne i pełne dokumentowanie.
 3. W ZODR w Barzkowicach stosowane są takie mechanizmy kontrolne, które zapewniają właściwą realizację zadań, minimalizację zidentyfikowanych ryzyk, a także przejrzystość wykonywanych czynności i podejmowanych decyzji.
 4. W Ośrodku prowadzony jest właściwy nadzór w ramach hierarchii służbowej, którego celem jest upewnienie się, iż zadania realizowane są w sposób oszczędny, efektywny i skuteczny, obejmujący w szczególności:
 • jasne komunikowanie obowiązków, zadań i odpowiedzialności każdemu pracownikowi oraz systematyczną ocenę ich pracy w niezbędnym zakresie;
 • zatwierdzanie wyników pracy w decydujących momentach w celu uzyskania zapewnienia, że przebiega ona zgodnie z zamierzeniami.
 1. Ciągłość działalności Ośrodka w każdym czasie i w każdych okolicznościach, zapewniają odpowiednie mechanizmy uregulowane w szczególności procedurami wewnętrznymi.
 2. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na nadzwyczajne okoliczności może nastąpić odstąpienie od procedur, instrukcji lub wytycznych, wymagane jest udokumentowanie i zatwierdzenie innego sposobu postępowania przez osobę upoważnioną do ich realizacji.
 3. Wszystkie czynności, w szczególności te odnoszące się do operacji finansowych i gospodarczych są przez pracowników w sposób rzetelny i pełny dokumentowane.

 

Rozdział VI 

Informacja i komunikacja

 • 9
 1. Wszyscy pracownicy, w zależności od posiadanych kompetencji, są zobowiązani do dbania o właściwy przepływ informacji, a także jej właściwe zrozumienie przez odbiorców.
 2. Ośrodek zapewnia dostęp do niezbędnych informacji, wykorzystując do tego w szczególności Biuletyn Informacji Publicznej, stronę internetową, system dekretacji dokumentów, narady i spotkania.
 3. Istniejący system komunikacji umożliwia właściwy przepływ informacji wewnątrz Ośrodka, zarówno w kierunku pionowym, jak i poziomym.

Rozdział VI 

Monitorowanie i ocena

 • 10
 1. System kontroli zarządczej w Ośrodku podlega monitorowaniu i ocenie w celu zidentyfikowania ewentualnych problemów i ich niezwłocznej eliminacji.
 2. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach w ramach wykonywania bieżących obowiązków monitorują skuteczność kontroli zarządczej i jej poszczególnych elementów w obszarze powierzonych kompetencji.
 3. Realizując wewnętrzną kontrolę dokonuje się m.in. sprawdzenia funkcjonowania kontroli zarządczej, w szczególności kontroli finansowej, poprzez ocenę zgodności działań z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.
 4. Corocznie przeprowadzana jest kompleksowa samoocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, w celu dostarczenia informacji o stanie kontroli zarządczej w ZODR w Barzkowicach.

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe

 • 11
  1. Dyrektor ZODR w Barzkowicach zobowiązany jest do zapewnienia przestrzegania kontroli zarządczej, w tym zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy we wszystkich procesach zachodzących w Ośrodku.
  2. Dyrektor ZODR w Barzkowicach w szczególności:
 • dokonuje corocznej identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań Ośrodka oraz przeprowadza analizę ryzyka;
 • sporządza okresowe sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej, w tym z przeprowadzonych kontroli,
 • składa oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni.

 

 • 12

Wykaz podstawowych regulacji wewnętrznych, wchodzących w skład systemu kontroli zarządczej ZODR w Barzkowicach, prowadzony jest przez pracownika na stanowisku        ds. kadr i organizacji pracy oraz dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.zodr.pl.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.