REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH

Regulamin organizacyjny wprowadzono Zarządzeniem nr 2/2021 Dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach z dnia 21.01.2021r. 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach działa, w szczególności na podstawie:

 • Ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 896 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawanie innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1124 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2347);
 • Statutu nadanego Zarządzeniem Nr 43 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Zachodniopomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Barzkowicach;
 • wewnętrznych aktów normatywnych;
 • niniejszego Regulaminu.

 • 2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 • Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Rolniczego w Barzkowicach;
 • Ośrodku lub ZODR - należy przez to rozumieć Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa w Barzkowicach;
 • Oddziale - należy przez to rozumieć Oddział w Koszalinie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach;
 • Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć – Oddział, Dział, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego, samodzielne stanowiska;
 • PZDR - należy przez to rozumieć Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego;
 • Radzie - należy przez to rozumieć Radę Społeczną Doradztwa Rolniczego;
 • Ministrze - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju wsi;
 • Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 896 z późn. zm.).

 • 3
 1. Ośrodek jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną.
 2. Ośrodek realizuje zadania na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 3. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Barzkowice, gmina Stargard.
 4. Siedzibą Oddziału jest miasto Koszalin.
 • 4
 1. Niniejszy Regulamin określa wewnętrzną organizację Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych.
 2. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.
 • 5
 1. Przy Ośrodku działa Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego, której obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Ośrodek poprzez Dział Kadr i Organizacji Pracy.

ROZDZIAŁ II. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA

 • 6
 1. W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 • Dział Technologii Produkcji Rolniczej - TPR
 • Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska - EOŚ
 • Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich - ROW
 • Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw - MDW
 • Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym - EZ
 • Dział Księgowości - FK
 • Dział Administracyjno-Gospodarczy - AG
 • Dział Kadr i Organizacji Pracy - KOP
 • Dział Teleinformatyki - TI
 • Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - BHP
 • Stanowisko ds. Obsługi Prawnej - OP
 • Stanowisko ds. Kontroli - KZ
 • Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - BKO
 • Stanowisko ds. Systemu Zarządzania Jakością - ZJ
 • Oddział w Koszalinie - ODK
 • Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego:

 

 1. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białogardzie - PZB
 2. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Choszcznie - PZC
 3. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Drawsku Pomorskim - PZD
 4. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Goleniowie z siedzibą w Nowogardzie - PZG
 5. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gryficach - PZGR
 6. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gryfinie z siedzibą w Baniach - PZGB
 7. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kamieniu Pomorskim z siedzibą w Golczewie - PZKP
 8. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kołobrzegu - PZK
 9. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Koszalinie - PZKO
 10. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łobzie - PZŁ
 11. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Myśliborzu - PZM
 12. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pyrzycach - PZP
 13. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sławnie z siedzibą w Darłowie - PZSŁ
 14. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Stargardzie - PZST
 15. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Szczecinie - PZS
 16. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Szczecinku - PZSC
 17. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świdwinie - PZŚ
 18. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wałczu - PZW

 

 1. Oznaczenia literowe komórek organizacyjnych określone w ust. 1. używane są przez pracowników obligatoryjnie w prowadzonej przez nich dokumentacji.
 2. Dyrektor może, w ramach komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, i między nimi, tworzyć zespoły lub sekcje, na stałe lub na określony czas realizacji powierzonego im zadania.
 3. Powołanie zespołu lub sekcji, o których mowa w ust. 3, następuje odrębnym zarządzeniem Dyrektora określającym:

 

 • rodzaj zespołu lub sekcji oraz ich nazwę;
 • zadania zespołu lub sekcji, dla rozwiązania których zostały powołane;
 • wewnętrzną, imienną strukturę organizacyjną zespołu lub sekcji;
 • czas, na jaki następuje powołanie.
 1. Schemat organizacyjny Ośrodka określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Terytorialny zasięg działania PZDR określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 


ROZDZIAŁ III. ZASADY WYKONYWANIA FUNKCJI KIEROWNICZYCH I ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA


DZIAŁ 1. DYREKTOR

 • 7

Dyrektor kieruje Ośrodkiem, a w szczególności:

 • nadzoruje wykonywanie zadań Ośrodka;
 • opracowuje coroczny program działalności Ośrodka oraz opracowuje projekt corocznego planu finansowego Ośrodka, które przedkłada do zaopiniowania Radzie, a następnie do zatwierdzenia Ministrowi;
 • przedkłada sprawozdanie z realizacji programu działalności i planu finansowego do zaopiniowania Radzie, a następnie do zatwierdzenia Ministrowi;
 • zapewnia realizację programu działalności i planu finansowego Ośrodka;
 • reprezentuje Ośrodek na zewnątrz;
 • zarządza mieniem Ośrodka;
 • określa wewnętrzną organizację Ośrodka i przedkłada uregulowania w tym zakresie do zatwierdzenia Ministrowi;
 • współpracuje z Radą;
 • wydaje zarządzenia wewnętrzne;
 • podejmuje decyzje w sprawach pracowniczych;
 • podejmuje decyzje dotyczące budżetu i spraw finansowych Ośrodka;
 • organizuje kontrole wewnętrzne w Ośrodku;
 • upoważnia pracowników Ośrodka do podejmowania czynności i załatwiania spraw w jego imieniu.
 • 8
 1. Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy:
 • jednego lub dwóch Zastępców;
 • Głównego Księgowego;
 • Dyrektora Oddziału;
 • kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-9 lub osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 10-14.
 1. Oddziałem Ośrodka kieruje Dyrektor Oddziału, Działami i PZDR kierują kierownicy, których podczas nieobecności zastępują wyznaczeni przez nich pracownicy. W przypadku nieobecności wyznaczonego pracownika lub niewyznaczenia zastępującego pracownika przez kierownika, wskazania osoby zastępującej kierownika dokonuje Dyrektor.
 2. Dopuszcza się możliwość jednoczesnego pełnienia funkcji Dyrektora Oddziału i Drugiego Zastępcy Dyrektora Ośrodka.
 3. Dopuszcza się możliwość kierowania dwoma lub trzema PZDR przez jednego kierownika.
 4. W czasie nieobecności Dyrektora lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków działalnością Ośrodka kieruje Pierwszy Zastępca Dyrektora, a w przypadku jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków Drugi Zastępca Dyrektora. W przypadku nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Zastępców Dyrektora, działalnością Ośrodka kieruje jeden z upoważnionych przez Dyrektora kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-9 lub upoważniona przez Dyrektora jedna z osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 10, 12-14 lub Dyrektor Oddziału na podstawie pełnomocnictwa.
 • 9
 1. Dyrektor wykonuje wszelkie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku, osobiście oraz przez upoważnione przez niego
 2. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:
 • Zastępcy Dyrektora;
 • Główny Księgowy;
 • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego;
 • Kierownik Działu Kadr i Organizacji Pracy;
 • Kierownik Działu Teleinformatyki;
 • Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
 • Stanowisko ds. Obsługi Prawnej;
 • Stanowisko ds. Kontroli;
 • Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych;
 • Stanowisko ds. Systemu Zarządzania Jakością;

DZIAŁ 2. ZASTĘPCY DYREKTORA

 • 10
 1. Zastępcy Dyrektora kierują i nadzorują działalnością Ośrodka w ramach przypisanych im kompetencji i podporządkowanych im bezpośrednio komórek organizacyjnych.
 2. Do obowiązków Zastępców Dyrektora należy w szczególności:
 • zastępowanie Dyrektora i reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz w czasie jego nieobecności, zgodnie z § 8 ust. 5 niniejszego Regulaminu;
 • nadzór na realizacją zadań merytorycznych w podległych komórkach organizacyjnych;
 • koordynacja i nadzór nad pracami związanymi z terminowym opracowaniem programu działalności Ośrodka i sporządzaniem sprawozdań z jego realizacji w uzgodnionym z Dyrektorem zakresie;
 • sprawowanie nadzoru nad właściwym i terminowym realizowaniem rocznych programów działalności i sporządzaniem sprawozdań przez podległe im komórki organizacyjne;
 • sprawowanie nadzoru nad właściwym i terminowym realizowaniem zawartych umów i porozumień o współpracy z innymi podmiotami;
 • nadzór nad dyscypliną pracy podległych pracowników, zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi oraz właściwymi przepisami prawa;
 • organizacja współpracy między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi;
 • pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych;
 • organizowanie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników podległych im komórek organizacyjnych;
 • monitorowanie rynku usług doradczych i szkoleniowych;
 • wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora.

 • 11
 1. Pierwszemu Zastępcy Dyrektora podlegają:
 • Dział Technologii Produkcji Rolniczej;
 • Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska;
 • Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 • Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw;
 • Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym;
 • PZDR działające w powiatach: choszczeńskim, goleniowskim z siedzibą w Nowogardzie, gryfickim, gryfińskim z siedzibą w Baniach, kamieńskim z siedzibą w Golczewie, łobeskim, myśliborskim, pyrzyckim, stargardzkim, drawskim, wałeckim oraz w Szczecinie.
 1. Drugiemu Zastępcy Dyrektora podlegają:
 • Oddział;
 • PZDR działające w powiatach: białogardzkim, kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim z siedzibą w Darłowie, szczecineckim, świdwińskim.

DZIAŁ 3. GŁÓWNY KSIĘGOWY

 • 12
 1. Główny Księgowy Ośrodka odpowiada za całokształt gospodarki finansowej Ośrodka, a w szczególności za:
 • prowadzenie gospodarki finansowej i księgowości Ośrodka zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości, przepisami podatkowymi oraz innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
 • przygotowanie projektu rocznego planu finansowego Ośrodka;
 • realizację rocznego planu finansowego Ośrodka;
 • sporządzanie planów, analiz i sprawozdań finansowych z zachowaniem ich terminowości;
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem i kontrolą dokumentów księgowych;
 • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki kasowej;
 • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki magazynowej;
 • nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i rozliczeniem inwentaryzacji;
 • nadzór nad prawidłowym rozliczaniem płac oraz rozliczaniem z ZUS;
 • nadzór nad prawidłowym sporządzaniem deklaracji statystycznych do GUS;
 • nadzór nad prawidłową realizacją zadań wynikłych z ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • współpracę z bankami obsługującymi Ośrodek;
 • współpracę z Urzędem Skarbowym w realizacji rozliczeń budżetowych;
 • opracowanie cennika usług świadczonych odpłatnie przez Ośrodek i nadzór nad jego realizacją.
 1. Główny Księgowy jest jednocześnie kierownikiem Działu Księgowości i sprawuje nad nim bezpośredni nadzór oraz koordynuje jego pracę.
 2. Główny Księgowy jest upoważniony do:

1)    kontrolowania, analizowania i oceniania pracy podległych pracowników, jak również dokumentacji w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej, magazynowej i innej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2)    reprezentowania Ośrodka, na podstawie upoważnienia Dyrektora, w sprawach finansowo–księgowych;

3)    sporządzania sprawozdań i informacji finansowych dla jednostek nadrzędnych i kontrolujących;

4)    informowania Dyrektora o realizacji zadań Ośrodka w zakresie działalności finansowo–księgowej, stwierdzonych ewentualnych nieprawidłowościach oraz podejmowanych działaniach zmierzających do ich usunięcia.


DZIAŁ 4. DYREKTOR ODDZIAŁU, KIEROWNICY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 • 13
 1. Do zadań Dyrektora Oddziału i kierowników komórek organizacyjnych należy w szczególności:
 • kierowanie działalnością komórki organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz niniejszym Regulaminem, wykonywanie własnych zadań merytorycznych wynikających z zakresu obowiązków;
 • organizowanie pracy komórki organizacyjnej, w tym przygotowywanie projektów zakresów obowiązków pracowników im podległych;
 • zapewnienie prawidłowego wykonania zadań określonych w Regulaminie, ustalonych dla danej komórki organizacyjnej;
 • zapewnienie właściwego i terminowego załatwiania spraw w ramach pracy komórki organizacyjnej;
 • inicjowanie i organizowanie doskonalenia zawodowego pracowników komórki organizacyjnej;
 • zapewnienie prawidłowego obiegu i ewidencji spraw skierowanych do załatwienia przez komórkę organizacyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami o ochronie tajemnicy służbowej;
 • współpraca z działami merytorycznymi i PZDR w zakresie zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną oraz udostępnianie im niezbędnych informacji;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji służbowej i zapewnienie właściwego jej obiegu oraz aktów prawnych w komórkach organizacyjnych;
 • zapewnienie dyscypliny pracy w kierowanej komórce organizacyjnej;
 • monitorowanie, nadzorowanie, kontrolowanie i rozliczanie zadań wykonywanych przez podległych pracowników, a także udzielanie im pomocy w realizacji tych zadań;
 • prowadzenie okresowej oceny podległych pracowników;
 • terminowe opracowywanie i nadzór nad realizacją miesięcznych planów pracy komórki organizacyjnej oraz sprawozdań z ich realizacji;
 • realizacja zadań wynikających z rocznego programu działalności Ośrodka;
 • dbanie o właściwy wizerunek Ośrodka;
 • podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych;
 • współorganizowanie Barzkowickich Targów Rolnych „Agro Pomerania” oraz innych przedsięwzięć promujących działalność Ośrodka;
 • sporządzanie comiesięcznych sprawozdań z realizacji zadań zawartych w rocznym programie działalności Ośrodka związanych z zadaniami komórki organizacyjnej;
 • nadzór i koordynacja nad opracowywaniem oraz przekazywaniem materiałów w zakresie realizowanych zadań przez komórkę organizacyjną do zamieszczania na stronie internetowej Ośrodka i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ich aktualizowanie.

 

 1. Do obowiązków Dyrektora Oddziału, oprócz zadań wymienionych w pkt 1, należy dodatkowo:
 • nadzór i kontrola nad prowadzeniem punktu kasowego Oddziału, zgodnie z instrukcją w sprawie organizacji i prowadzenia gospodarki kasowej Ośrodka;
 • nadzór i kontrola nad prowadzeniem sekretariatu Oddziału;
 • koordynowanie pracy specjalistów zatrudnionych w Oddziale.

 • 14
 1. Dyrektor Oddziału i kierownicy komórek organizacyjnych, jako bezpośredni przełożeni pracowników zatrudnionych w podległych im komórkach, upoważnieni są, w szczególności do:
 • zgłaszania do Dyrektora Ośrodka wniosków, uwag i propozycji w sprawach zatrudnienia, zwalniania, awansowania, premiowania, nagradzania i karania podległych pracowników;
 • podpisywania pism oraz korespondencji o charakterze wewnętrznym, między komórkami organizacyjnymi Ośrodka;
 • podpisywania korespondencji wewnętrznej o charakterze zobowiązującym (polecenia służbowe) z upoważnienia Dyrektora;
 • sprawdzania pod względem merytorycznym poleceń wyjazdów służbowych podległych pracowników;
 • sygnowania opracowanych przez komórkę organizacyjną pism zewnętrznych, które podpisuje Dyrektor lub jego Zastępcy;
 • występowania do Dyrektora Ośrodka w sprawach związanych z zakupami, remontami i inwestycjami;
 • przeprowadzania kontroli wewnętrznej w zakresie swoich kompetencji w stosunku do podległych pracowników.
 1. Dyrektorowi Oddziału podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w Oddziale.

ROZDZIAŁ IV. ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH


DZIAŁ 1. ZADANIA WSPÓLNE

 • 15

Pracownicy Działów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1-5, Oddziału i PZDR realizują zadania i obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przepisami wewnętrznymi Ośrodka, zakresami obowiązków oraz poleceniami bezpośrednich przełożonych, a w szczególności:

1)    wykonują zadania wynikające z programu działania Ośrodka;

2)    prowadzą doradztwo dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie działalności ustawowej Ośrodka;

3)    współdziałają z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Ośrodka;

4)    przygotowują tygodniowe plany pracy;

5)    organizują i prowadzą szkolenia, seminaria, konferencje, targi, wystawy, pokazy, konkursy i inne przedsięwzięcia mające na celu upowszechnianie wiedzy rolniczej i nowych technologii produkcji, wspieranie produkcji ekologicznej, promocję produktów i wyrobów przetwórstwa rolno-spożywczego oraz rozwój obszarów wiejskich;

6)    opracowują instrukcje, ulotki, broszury, artykuły i inne opracowania na potrzeby zadań realizowanych przez Ośrodek;

7)    opracowują materiały informacyjne i szkoleniowe oraz artykuły do publikacji w czasopiśmie wydawanym przez Ośrodek;

8)    opracowują materiały w zakresie zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną do zamieszczania na stronie internetowej Ośrodka i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dokonują ich aktualizacji;

9)    podejmują działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację merytorycznych zadań komórki organizacyjnej i Ośrodka ze źródeł zewnętrznych oraz zadań realizowanych odpłatnie przez Ośrodek;

10)  wykonują inne zadania zlecone przez Dyrektora.

 • 16
 1. Pracownicy Ośrodka zobowiązani są do:

1)    znajomości przepisów prawa i przepisów wewnętrznych, niezbędnych  dla właściwej realizacji zadań danego stanowiska pracy oraz ich bezwzględnego przestrzegania;

2)    przestrzegania ustawy o ochronie informacji niejawnych i przepisów o ochronie danych osobowych;

3)    zachowania drogi służbowej wynikającej ze struktury organizacyjnej Ośrodka;

4)    zachowania tajemnicy służbowej wynikającej z wykonywania czynności służbowych;

5)    ochrony i zabezpieczenia danych przetwarzanych na powierzonym mieniu Ośrodka przed nieuprawnionym dostępem;

6)    podnoszenia kwalifikacji zawodowych i ustawiczne doskonalenie zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach kadry własnej organizowanych w ramach Ośrodka lub przez inne instytucje oraz w drodze samokształcenia;

7)    prowadzenia wymaganej dokumentacji i sprawozdawczości;

8)    dbania o właściwy wizerunek Ośrodka;

9)    podejmowania współpracy i wzajemnego informowania się w sprawach wymagających współdziałania komórek organizacyjnych bądź stanowisk pracy w Ośrodku;

10)  dokładania należytej staranności w utrzymaniu estetycznego wyglądu miejsca pracy;

11)  dbałości o powierzone mienie oraz prawidłowego jego zabezpieczenie po zakończeniu pracy.

 1. Spory kompetencyjne pomiędzy pracownikami rozstrzygają bezpośredni przełożeni w porozumieniu z Dyrektorem.

DZIAŁ 2. DZIAŁ TECHNOLOGII PRODUKCJI ROLNICZEJ

 • 17

Do zadań Działu Technologii Produkcji Rolniczej należy w szczególności:

1)    prowadzenie szkoleń i doradztwa dla rolników z zakresu:

 1. stosowania nowoczesnych metod w produkcji rolnej i przetwórstwie rolno-spożywczym,
 2. rozwiązywania problemów technologicznych gospodarstw rolnych,
 3. modernizacji gospodarstw i poprawy jakości artykułów rolno-spożywczych oraz wzmocnienia pozycji rolników na rynku,
 4. propagowania zasady wzajemnej zgodności;

 

 • wsparcie merytoryczne doradców terenowych w zakresie świadczenia doradztwa z technologii produkcji roślinnej, zwierzęcej, ogrodnictwa i mechanizacji rolnictwa;
 • propagowanie i wdrażanie innowacji w rolnictwie, w tym innowacyjnych technologii i technik w produkcji rolniczej;
 • wdrażanie i upowszechnianie nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz przetwórstwa rolno-spożywczego, (BAT - najlepsze dostępne techniki i metody przyjazne dla środowiska);
 • udział w realizacji krajowych i zagranicznych programów wsparcia dla rolnictwa;
 • gromadzenie informacji w zakresie nowych technologii produkcji;
 • upowszechnianie w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) najbardziej przydatnych i polecanych (rekomendowanych) do uprawy odmian poprzez prowadzenie pól demonstracyjnych;
 • realizacja zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie (SIR) na poziomie wojewódzkim;
 • nadzór nad prowadzeniem obserwacji i zestawień danych meteorologicznych z zakładowego punktu meteorologicznego;
 • wykorzystywanie zestawień danych meteorologicznych z zakładowego punktu meteorologicznego na potrzeby rolników oraz do celów dydaktycznych i edukacyjnych w Ośrodku;
 • nadzór nad funkcjonowaniem stacji meteo na potrzeby systemu wspomagania decyzji w ramach integrowanej ochrony roślin;
 • nadzór merytoryczny nad ogrodem warzywnym z kolekcją odmian, „Biosurowcowym Ogrodem Dydaktycznym” oraz zgodne z normami gospodarowanie na użytkach rolnych Ośrodka;
 • sporządzanie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej lub współfinansowanej ze środków funduszy UE lub innych;
 • współpraca z uczelniami, szkołami rolniczymi, instytutami badawczymi, (w szczególności: Instytutem Zootechniki, Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, Instytutem Ochrony Roślin, Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin itp.) w zakresie wdrażania i upowszechniania wyników badań naukowych w praktyce rolniczej;
 • współpraca z Zachodniopomorską Izbą Rolniczą, Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, jednostkami samorządu terytorialnego, agencjami rządowymi, innymi instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa, firmami hodowlanymi i nasiennymi, jednostkami kontrolującymi i usługowymi ze sfery produkcji rolnej (Wojewódzka Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Państwowa Inspekcja Weterynaryjna, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, Wojewódzka Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, rolnicze organizacje branżowe itp.) w zakresie zadań mających na celu rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;
 • świadczenie pomocy merytorycznej w zakresie dostosowania gospodarstw rolnych do obowiązujących standardów i wymagań zawartych w zasadzie wzajemnej zgodności (cross compliance) oraz w zakresie integrowanej ochrony roślin;
 • upowszechnianie mechanizmów funkcjonowania rynków rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;
 • udzielanie pomocy w sporządzaniu planów nawozowych lub planów przechowywania nawozów, ocen użyteczności maszyn rolniczych oraz innych opracowań dotyczących technologii produkcji rolniczej;
 • zalecanie do uprawy odmian roślin z listy Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO);
 • sporządzanie raportów GUS w zakresie prowadzonej produkcji rolniczej Ośrodka.

DZIAŁ 3. DZIAŁ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

 • 18

Do zadań Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

1)    prowadzenie form szkoleniowych i doradztwa dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich z zakresu:

 1. stosowania ekologicznych metod produkcji i przetwórstwa rolno-spożywczego,
 2. opracowywania programów rolnośrodowiskowych i planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów naturalnych,
 3. propagowania zasady wzajemnej zgodności,
 4. technologii upraw roślin energetycznych, jako niekonwencjonalnego źródła energii,
 5. propagowania idei odnawialnych źródeł energii oraz sposobów jej wykorzystania na obszarach wiejskich,
 6. ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadań uwzględniających ochronę środowiska, współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych instytucji krajowych i zagranicznych,
 7. ekologii i ochrony środowiska;

2)    współudział w organizowaniu lokalnych i krajowych działań z zakresu promocji rolnictwa ekologicznego, odnawialnych źródeł energii, innowacyjności w rolnictwie (wystawy, festyny, targi, pokazy, konkursy itp.);

3)    sporządzanie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej z funduszy UE lub innych, udział w projektach międzynarodowych;

 • upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznego dla środowiska;
 • podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego, ochrony środowiska, estetyzacji obszarów wiejskich, kształtowania terenów zielonych oraz ekologicznego i funkcjonalnego urządzenia gospodarstwa rolnego;
 • sporządzanie planów i przestawiania gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych;
 • współudział w realizacji zadań wynikających z działań rolno-środowiskowo-klimatycznych PROW, działania rolnictwo ekologiczne PROW oraz programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu i innych zanieczyszczeń ze źródeł rolniczych, zgodnie z ustawą Prawo wodne i przepisami właściwego rozporządzenia dotyczącego „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu";
 • upowszechnianie zasad gospodarowania na obszarach Natura 2000;
 • prowadzenie szkoleń dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich dotyczących zadań zawartych w Kodeksie dobrej praktyki rolniczej w zakresie ograniczania emisji amoniaku;
 • współpraca z uczelniami wyższymi, państwowymi instytutami badawczymi (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin itp.) w zakresie wdrażania i upowszechniania wyników badań naukowych w ekologicznej praktyce rolniczej w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie (SIR);
 • współpraca z Zachodniopomorską Izbą Rolniczą, Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, jednostkami samorządu terytorialnego, agencjami rządowymi, innymi instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa (Wojewódzką Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Państwową Inspekcją Weterynaryjną, Okręgową Stacją Chemiczno-Rolnicza, Wojewódzką Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) i innymi podmiotami w zakresie rozwoju i funkcjonowania rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniami UE i regulacjami krajowymi  w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
 • współpraca z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w zakresie organizacji szkoleń, systemu doradztwa i promocji rolnictwa ekologicznego, odnawialnych źródeł energii, innowacyjności oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
 • nadzór merytoryczny nad Barzkowickim Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej – prowadzenie edukacji ekologicznej;
 • prowadzenie obsługi instalacji fotowoltaicznej;
 • ubieganie się o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z UE lub innych instytucji krajowych i zagranicznych na realizację zadań Ośrodka;
 • organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych i dydaktycznych na bazie „Biosurowcowego Ogrodu Dydaktycznego” dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 • organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych i dydaktycznych na bazie oczyszczalni ścieków „Ogrody Odnowy”, prowadzenie działalności informacyjnej i doradztwa z zakresu oczyszczania ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • prowadzenie działań na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej;
 • korzystanie z zestawień danych meteorologicznych w zakładowej stacji meteorologicznej do celów dydaktycznych i edukacyjnych w Ośrodku;
 • prowadzenie sprawozdawczości dla GUS oraz w zakresie emisji i opłat za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 4. DZIAŁ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

 • 19

Do zadań Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich należy w szczególności:

1)    prowadzenie szkoleń, warsztatów, konkursów, poradnictwa dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich z zakresu:

 1. możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach funduszy strukturalnych UE lub innych funduszy krajowych lub zagranicznych,
 2. agroturystyki,
 3. zagród edukacyjnych,
 4. rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
 5. unowocześniania wiejskiego gospodarstwa domowego,
 6. promocji produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych,
 7. technik rękodzielniczych i kulinarnych,
 8. poprawy estetyki wsi i zagrody wiejskiej;

2)    ubieganie się o przyznanie pomocy finansowej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych;

 • podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi;
 • inicjowanie i wspieranie działalności liderów wiejskich, stowarzyszeń, lokalnych grup działania, partnerstw publiczno-prywatnych działających na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich;
 • podejmowanie działań na rzecz wspierania rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz promowanie wsi, jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku;
 • propagowanie alternatywnych źródeł dochodu w gospodarstwach rolnych;
 • współpraca w zakresie rozwoju obszarów wiejskich:

 

 1. z lokalnymi i regionalnymi organizacjami wspierania przedsiębiorczości, m.in. Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Lokalnymi Grupami Działania, Kołami Gospodyń Wiejskich,
 2. z instytucjami z otoczenia rolnictwa, instytucjami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi oraz z samorządem terytorialnym,
 3. ze stowarzyszeniami agroturystycznymi województwa zachodniopomorskiego,
 4. z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi, działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;

 

 • aktywizacja środowisk wiejskich i pomoc w organizacji i realizacji podejmowanych przez nich przedsięwzięć;
 • prowadzenie wsparcia merytorycznego i doskonalenia zawodowego kadry doradczej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki.

DZIAŁ 5. DZIAŁ METODYKI DORADZTWA, SZKOLEŃ I WYDAWNICTW

 • 20

Do zadań Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw należy w szczególności:

 • koordynowanie szkoleń organizowanych przez doradców w PZDR oraz inne komórki organizacyjne;
 • koordynacja i nadzór działalności szkoleniowej dla zewnętrznych zleceniodawców;
 • sporządzanie kalkulacji z działalności szkoleniowej dla komórek organizacyjnych i zewnętrznych zleceniodawców;
 • organizacja szkoleń dla rolników i handlowców z zakresu:
 1. stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego,
 2. stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji,
 3. doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin;
 • organizacja szkoleń w zakresie obsługi kombajnów zbożowych oraz innych wynikających z zapotrzebowania,
 • prowadzenie działalności w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich;
 • koordynacja i organizowanie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka;
 • opracowywanie materiałów metodycznych dla kadry doradczej;
 • współpraca w zakresie metodyki doradczej z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i komórkami organizacyjnymi Ośrodka;
 • współpraca z:

 

 1. placówkami oświatowymi w zakresie prowadzenia szkoleń zawodowych wynikających z potrzeb lokalnego rynku pracy,
 2. Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcją Pracy, Wojewódzką Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Zachodniopomorską Izbą Rolniczą, Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy, szkołami wyższymi, Kuratorium Oświaty oraz innymi instytucjami w zakresie organizacji szkoleń,
 3. dziećmi i młodzieżą w ramach oświaty pozaszkolnej;
 • realizacja zadań w zakresie oświaty na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
 • sporządzanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej oraz realizacja projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszu UE lub innych instytucji krajowych i zagranicznych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
 • przygotowanie rocznego programu działalności Ośrodka na podstawie propozycji zgłoszonych przez komórki organizacyjne, uwzględniając wytyczne jednostek nadrzędnych oraz sprawozdania z jego realizacji, na podstawie sprawozdań z komórek organizacyjnych;
 • koordynowanie wykonania zadań doradczych określonych w rocznym programie działalności Ośrodka;
 • opracowywanie i opiniowanie dokumentacji obowiązującej w działalności doradczej;
 • opracowywanie propozycji form i metod pracy doradczej realizowanej w Ośrodku;
 • prowadzenie kontroli pracy działów merytorycznych i PZDR z uwzględnieniem wykonania zadań w zgodności z wytycznymi i instrukcjami metodycznymi;
 • programowanie, planowanie i koordynowanie działalności szkoleniowej oraz opracowywanie okresowych informacji i rocznych sprawozdań z działalności Ośrodka;
 • nadzór nad prowadzeniem przez PZDR i działy merytoryczne obowiązującej dokumentacji szkoleń (programy, dzienniki szkoleń, listy obecności,
 • prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń;
 • organizowanie e-learningu (kształcenie na odległość) dla kadry doradczej i mieszkańców wsi;
 • gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących działalności Ośrodka;
 • udział w tworzeniu systemu informacji i baz danych dla potrzeb rolnictwa w ujęciu regionalnym i krajowym;
 • prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej Ośrodka oraz świadczenie usług w tym zakresie dla podmiotów zewnętrznych,
 • promocja i kolportaż najnowszych opracowań i wydawnictw Ośrodka;
 • promocja działań na rzecz rozwoju rolnictwa realizowanych przez Ośrodek podczas wszelkich imprez, w tym targów rolnych, wystaw, konferencji, seminariów itp.;
 • współpraca z mediami w zakresie przepływu informacji i promowania działalności Ośrodka oraz w zakresie powierzonym przez Dyrektora;
 • przygotowywanie do druku i wydawanie czasopisma „Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy”, w tym: prace redakcyjne, skład i organizacja właściwej jego dystrybucji;
 • prowadzenie spraw związanych z praktykami uczniowskimi i studenckimi w ramach współpracy ze szkołami i uczelniami wyższymi;
 • koordynowanie i redagowanie artykułów i informacji zamieszczanych na stronie internetowej Ośrodka w zakładce „wydarzenia”;
 • przygotowywanie i wysyłanie materiałów w ramach Newslettera Ośrodka.

DZIAŁ 6. DZIAŁ EKONOMIKI I ZARZĄDZANIA GOSPODARSTWEM ROLNYM

 • 21

Do zadań Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym należy w szczególności:

1)    prowadzenie doradztwa ekonomicznego i rynkowego w zakresie:

 1. inwestycji i kredytów preferencyjnych,
 2. form wsparcia finansowego gospodarstw rolnych,
 3. sytuacji na rynkach rolnych,
 4. efektywności produkcji rolnej i zarządzania gospodarstwem rolnym;

 

 • opracowywanie ocen, analiz i prognoz dotyczących sytuacji ekonomicznej w rolnictwie;
 • gromadzenie danych rynkowych oraz analiza rynku i koniunktury w rolnictwie;
 • formułowanie i upowszechnianie rozwiązań organizacyjno-ekonomicznych w zakresie reorganizacji produkcji i funkcjonalności gospodarstw oraz w zakresie zarządzania gospodarstwem rolnym;
 • pomoc w opracowywaniu planów rozwoju i modernizacji gospodarstw rolnych, przyczyniających się do wzrostu produkcji i poprawy jakości produktów oraz wyników ekonomicznych;
 • ukierunkowanie i pomoc merytoryczna dla rolników w zakresie ubiegania się o wsparcie finansowe ze środków krajowych i zagranicznych;
 • udzielanie pomocy rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich w sporządzaniu wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej ze środków krajowych i europejskich;
 • koordynacja i realizacja zadań w zakresie prowadzenia rachunkowości w gospodarstwach rolnych, wynikających z podpisanych umów;
 • ocena możliwości inwestycyjnych oraz sporządzanie opinii w zależności od potrzeb dla działań inwestycyjnych lub innych form pomocy finansowej;
 • upowszechnianie nowych regulacji prawnych w dziedzinie finansów, podatków i ubezpieczeń, pod kątem aktywizacji zawodowej rolników i innych mieszkańców wsi oraz rozwoju przedsiębiorczości;
 • współpraca z uczelniami i instytutami rolniczymi, instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa oraz organizacjami i związkami rolników w zakresie realizacji zadań Działu;
 • współpraca z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w zakresie prowadzenia i organizacji systemu rachunkowości rolnej Polski FADN;
 • dokonywanie oceny i akceptacji planów restrukturyzacji, o których mowa w ustawie o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

DZIAŁ 7. DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

 • 22

Do zadań Działu Księgowości należy w szczególności:

 • przygotowanie projektu rocznego planu finansowego Ośrodka oraz zapewnienie właściwej jego realizacji, a w szczególności równowagi pomiędzy przychodami, a kosztami;
 • sporządzanie sprawozdań i analiz finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenie księgowości zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości, przepisami podatkowymi oraz innymi przepisami w tym zakresie;
 • zapewnienie prawidłowego obiegu i kontroli dokumentów księgowych;
 • współpraca z bankami obsługującymi Ośrodek;
 • współpraca z instytucjami w zakresie realizacji rozliczeń publiczno-prawnych;
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników Ośrodka;
 • sporządzanie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami pracowników Ośrodka, a także z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych;
 • rozliczanie należności pracowników z tytułu członkostwa w związkach zawodowych, kasie zapomogowo-pożyczkowej i innych;
 • prowadzenie i rozliczanie ewidencji składników majątku trwałego i obrotowego;
 • rozliczanie inwentaryzacji i osób za powierzone im mienie;
 • rozliczanie delegacji służbowych;
 • prowadzenie rejestru paliw oraz rozliczanie kosztów zużytego paliwa;
 • prowadzenie rejestru zakupów oraz sprzedaży;
 • prowadzenie rejestru pobranych zaliczek oraz dbanie o terminowość ich rozliczenia;
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących Działu oraz nadzór nad terminowością sporządzanych deklaracji statystycznych do GUS dotyczących Ośrodka;
 • prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Ośrodek;
 • przygotowanie i przeprowadzanie postępowań, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • wystawianie dowodów sprzedaży za usługi świadczone przez Ośrodek zgodnie z cennikiem usług odpłatnych realizowanych przez Ośrodek;
 • prowadzenie obsługi kasowej zgodnie z instrukcją w sprawie organizacji i prowadzenia gospodarki kasowej Ośrodka;
 • opracowywanie instrukcji: obiegu i kontroli dokumentów księgowych, organizacji i prowadzenia gospodarki kasowej, gospodarki magazynowej oraz inwentaryzacyjnej, nadzorowanie ich realizacji oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie;
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie podatków i innych opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenie dokumentacji środków trwałych będących na stanie Ośrodka;
 • opracowywanie cennika usług świadczonych odpłatnie przez Ośrodek i nadzór nad jego realizacją;
 • opracowywanie materiałów w zakresie zadań realizowanych przez Dział do zamieszczania na stronie internetowej Ośrodka i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dokonywanie ich aktualizacji;
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora związanych z działalnością Ośrodka.

DZIAŁ 8. DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

 • 23

Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności:

1)    nadzór nad sprawami dotyczącymi obsługi administracyjno-gospodarczej Ośrodka w zakresie:

 1. prowadzenia dokumentacji związanej z nieruchomościami będącymi własnością Ośrodka lub zarządzanymi na podstawie umów najmu czy dzierżawy,
 2. przeprowadzania postępowań związanych z ubezpieczeniem majątku Ośrodka,
 3. przeprowadzania postępowań związanych ze zbywaniem, przekazywaniem majątku Ośrodka,
 4. zapewnienia ochrony mienia Ośrodka,
 5. zapewnienia właściwego utrzymania obiektów będących własnością lub w zarządzie Ośrodka;

 

 • zapewnienie warunków dla przestrzegania przepisów bhp i p.poż. w miejscu pracy;
 • prowadzenie gospodarki magazynowej Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • załatwianie spraw w zakresie przeglądów, napraw oraz remontów bieżących sprzętu i obiektów stanowiących własność Ośrodka;
 • przygotowanie planów i wykonywanie zadań inwestycyjnych;
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania hotelu Ośrodka (w tym recepcji i kuchni);
 • realizacja zadań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem pralni i kotłowni Ośrodka;
 • nadzór i realizacja zadań wynikających ze standardów i przepisów sanitarno-epidemiologicznych w budynku hotelowym oraz pomieszczeniach biurowych Ośrodka;
 • nadzór nad salami konferencyjnymi w siedzibie Ośrodka;
 • zabezpieczenie personalne i techniczne niezbędne do prowadzenia produkcji roślinnej na użytkach zielonych Ośrodka;
 • rozliczenie i sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną w przypadku nadprodukcji;
 • organizacja obsługi technicznej imprez realizowanych w obiektach Ośrodka w ramach działalności usługowej;
 • prowadzenie nadzoru i dokumentacji związanej z funkcjonowaniem sprzętu, maszyn i urządzeń stanowiących własność Ośrodka;
 • zapewnienie prawidłowego użytkowania i zabezpieczenia samochodów służbowych oraz prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją pojazdów;
 • prowadzenie spraw dotyczących korzystania z telefonów służbowych stacjonarnych i komórkowych w Ośrodku;
 • prowadzenie rejestrów: zamówień na zakupy, poleceń na przydział samochodu służbowego, kart drogowych;
 • realizacja sprzedaży towarów, usług, dostaw i innych wynikających z zadań realizowanych przez Ośrodek;
 • realizacja zakupów zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Ośrodka;
 • zabezpieczenie organizacyjne oraz materiałowo-techniczne Barzkowickich Targów Rolnych „Agro Pomerania” oraz innych imprez organizowanych w Ośrodku;
 • opracowywanie materiałów w zakresie zadań realizowanych przez Dział do zamieszczania na stronie internetowej Ośrodka i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dokonywanie ich aktualizacji;
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora związanych z działalnością Ośrodka.

DZIAŁ 9. DZIAŁ KADR I ORGANIZACJI PRACY

 • 24

Do zadań Działu Kadr i Organizacji Pracy należy w szczególności:

 • realizowanie polityki kadrowej określonej przez Dyrektora oraz prowadzenie rekrutacji pracowników na wniosek i na zasadach określonych przez Dyrektora;
 • prowadzenie akt osobowych pracowników Ośrodka;
 • prowadzenie spraw z zakresu zaopatrzenia emerytalno-rentowego pracowników;
 • prowadzenie ewidencji i struktury zatrudnienia w Ośrodku;
 • realizacja przepisów dotyczących zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w Ośrodku oraz współpraca w tym zakresie z Działem Księgowości;
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy;
 • prowadzenie i załatwianie spraw pracowniczych wynikających z Kodeksu pracy i innych właściwych przepisów prawa pracy;
 • współdziałanie z zakładową komisją socjalną w zakresie realizowanych zadań;
 • nadzór nad dyscypliną czasu pracy i prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawach wyróżniania i karania pracowników;
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją staży pracy dla osób bezrobotnych we współpracy z urzędami pracy i innymi jednostkami;
 • przygotowywanie projektów regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy oraz projektów ich zmian;
 • przygotowanie i wdrażanie instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt;
 • nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych;
 • prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora oraz zbioru wewnętrznych aktów normatywnych i zapewnienie ich właściwego obiegu w Ośrodku;
 • prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Dyrektora;
 • sporządzanie sprawozdawczości do GUS w zakresie zatrudnienia;
 • przygotowywanie narad pracowniczych i spotkań organizowanych przez Dyrektora, w tym prowadzenie zbioru protokołów i innych dokumentów w powyższym zakresie;
 • zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Rady:
 1. przygotowywanie i organizowanie posiedzeń Rady, w tym przygotowywanie materiałów na posiedzenia oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń,
 2. prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Rady, w tym rejestru uchwał;
 • prowadzenie rejestrów: poleceń służbowych, delegacji, stempli i pieczęci, przesyłek oraz korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
 • nadzór nad Archiwum Zakładowym Ośrodka;
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sekretariatu Ośrodka:
  1. obsługa kancelaryjno-biurowa spraw załatwianych przez Dyrektora i Zastępców Dyrektora,
  2. sporządzanie, rejestracja i przechowywanie dokumentów spraw, o których mowa w lit. a),
  3. organizowanie przyjmowania pracowników i interesantów przez Dyrektora i Zastępców Dyrektora,
  4. obsługa Elektronicznej Platformy Usług (ePUAP) Ośrodka;
 • prowadzenie rejestru dokumentacji dotyczącej udostępniania informacji publicznych;
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze współpracą z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Ośrodku;
 • opracowywanie materiałów w zakresie zadań realizowanych przez Dział do zamieszczania na stronie internetowej Ośrodka i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dokonywanie ich aktualizacji;
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora związanych z działalnością Ośrodka.

DZIAŁ 10. DZIAŁ TELEINFORMATYKI

 • 25

Do zadań Działu Teleinformatyki należy w szczególności:

 • administrowanie siecią komputerową;
 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka oraz aktualizacja informacji, przy współpracy z komórkami organizacyjnymi;
 • administrowanie witrynami internetowymi Ośrodka oraz aktualizacja informacji na stronach www Ośrodka przy współpracy z komórkami organizacyjnymi;
 • wdrażanie nowych programów komputerowych oraz nowoczesnych technik i technologii informatycznych i teleinformatycznych we wszystkich obszarach działalności ZODR oraz organizacja szkoleń w zakresie ich obsługi;
 • zapewnienie wsparcia technicznego nad platformami e-learning (kształcenie na odległość) dla kadry doradczej i mieszkańców wsi;
 • propagowanie idei e-learningu (kształcenie na odległość) wśród kadry doradczej i mieszkańców obszarów wiejskich, zwłaszcza wśród młodzieży wiejskiej;
 • inicjowanie działań zmierzających do pogłębiania wiedzy przy użyciu różnych technik komunikacji elektronicznej;
 • nadzór techniczny nad sprzętem komputerowym i peryferyjnym Ośrodka;
 • konserwacja i bieżące utrzymanie techniczne sprzętu komputerowego;
 • konserwacja i aktualizacja konfiguracji aktywnych urządzeń sieciowych;
 • koordynacja zakupów sprzętu i oprogramowania komputerowego;
 • zabezpieczenie sal konferencyjnych w sprzęt audiowizualny na organizowane szkolenia i inne wydarzenia organizowane w siedzibie Ośrodka;

11)  nadzór techniczny nad serwerownią, siecią lokalną oraz pojedynczymi komputerami pracującymi w tej sieci;

12)  zakładanie kont dostępowych i pocztowych użytkownikom sieci komputerowych;

13)  udzielanie konsultacji pracownikom Ośrodka w zakresie korzystania z programów komputerowych, sieci Internet i kont poczty elektronicznej;

14)  zapewnienie wsparcia technicznego i informatycznego pracownikom Ośrodka;

15)  zapewnianie wsparcia technicznego i informatycznego uczestnikom szkoleń organizowanych przez Ośrodek;

16)  wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora związanych z działalnością Ośrodka.


DZIAŁ 11. STANOWISKO DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 • 26

Do zadań na Stanowisku ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy w szczególności:

 • zapewnienie realizacji obowiązków Ośrodka w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów;
 • kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp w Ośrodku;
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy;
 • prowadzenie rejestru wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz wszelkiej dokumentacji w tym zakresie;
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
 • współpraca z organami zewnętrznymi nadzorującymi warunki pracy w Ośrodku;
 • przeprowadzanie wstępnych oraz organizacja okresowych szkoleń bhp dla pracowników Ośrodka;
 • prowadzenie ewidencji należnej oraz wydanej pracownikom odzieży i środków ochrony indywidualnej;
 • organizacja profilaktycznych badań lekarskich pracowników Ośrodka, w tym nadzór nad umowami z gabinetami medycyny pracy;
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji z zakresu bhp i sprawozdawczości do GUS;
 • prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników w ramach ZFŚS;
 • opracowywanie regulaminu ZFŚS i czuwanie nad jego prawidłową realizacją oraz ustalanie zasad przeznaczenia środków funduszu;
 • opracowywanie materiałów w zakresie realizowanych zadań do zamieszczania na stronie internetowej Ośrodka i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dokonywanie ich aktualizacji;
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora związanych z działalnością Ośrodka.

 


DZIAŁ 12. STANOWISKO DS. OBSŁUGI PRAWNEJ

 • 27

Do zadań na Stanowisku ds. Obsługi Prawnej należy w szczególności:

 • pełnienie funkcji doradcy prawnego w sprawach dotyczących funkcjonowania Ośrodka;
 • wydawanie opinii prawnych w sprawach, o których mowa w pkt. 1 oraz w sprawach pracowniczych;
 • opiniowanie pod względem zgodności z przepisami prawa projektów aktów wewnętrznych wydawanych przez Ośrodek;
 • opiniowanie przedłożonych do konsultacji, pod względem zgodności z przepisami prawa, umów i porozumień zawieranych przez Ośrodek;
 • przekazywanie bieżącej informacji o obowiązujących przepisach prawnych;
 • udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
 • reprezentowanie Ośrodka przed sądami, organami administracyjnymi, egzekucyjnymi, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami, zgodnie z otrzymanym pełnomocnictwem;
 • opracowywanie materiałów w zakresie realizowanych zadań do zamieszczania na stronie internetowej Ośrodka i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dokonywanie ich aktualizacji;
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora związanych z działalnością Ośrodka.

DZIAŁ 13. STANOWISKO DS. KONTROLI

 • 28

Do zadań na Stanowisku ds. Kontroli należy w szczególności:

 • badanie przestrzegania procedur wewnętrznych przy wykonywaniu obowiązków służbowych przez pracowników Ośrodka;
 • sporządzanie corocznych planów kontroli i sprawozdań z kontroli;
 • przeprowadzanie kontroli z zakresu jakości działania i jakości świadczonych usług w Ośrodku, w tym kontroli rzetelności i terminowości załatwiania spraw klientów oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków;
 • kontrolowanie wykonywania przez komórki organizacyjne zadań określonych w Ustawie i innych aktach normatywnych;
 • organizowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Ośrodka;
 • sporządzanie i ewidencjonowanie upoważnień do przeprowadzania kontroli;
 • nadzór nad realizacją zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych wewnętrznych i zewnętrznych organów kontrolnych;
 • prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Ośrodku oraz dokumentacji dotyczących tych kontroli;
 • współpraca z organami kontroli zewnętrznych w zakresie przeprowadzanych kontroli;
 • prowadzenie ewidencji protokołów lub wystąpień pokontrolnych podmiotów zewnętrznych przeprowadzającego kontrolę w Ośrodku;
 • prowadzenie ewidencji odpowiedzi na zalecenia pokontrolne lub informacji o sposobie zrealizowania wniosków i uwag pokontrolnych przygotowanych przez wyznaczonego przez Dyrektora pracownika oraz innej dokumentacji w tym zakresie;
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
 • koordynowanie i monitoring systemu kontroli zarządczej, w tym m.in.:

 

 1. zapewnianie kompletności i zgodności z prawem dokumentacji systemu kontroli zarządczej w Ośrodku,
 2. nadzór na procedurami wewnętrznymi, w tym w szczególności procedurami dotyczącymi organizacji i finansów Ośrodka, pod względem realizacji celów kontroli zarządczej,
 3. koordynowanie wewnętrznej sprawozdawczości z funkcjonowania kontroli zarządczej,
 4. opracowywanie sprawozdań o stanie kontroli zarządczej w Ośrodka na potrzeby instytucji zewnętrznych,
 5. bieżące informowanie Dyrektora o stanie kontroli zarządczej w Ośrodku oraz przygotowywanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej dla Dyrektora,
 6. koordynowanie przebiegu oceny pracowników Ośrodka zgodnie ze standardami kontroli zarządczej,
 7. koordynowanie przebiegu procesu samooceny systemu kontroli zarządczej w Ośrodku oraz przekazywanie Dyrektorowi wyników samooceny oraz propozycji usprawnień systemu kontroli zarządczej,
 8. przygotowywanie i przeprowadzanie corocznej kompleksowej samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,
 9. prowadzenie i bieżąca aktualizacja wykazu procedur kontroli zarządczej w Ośrodku,
 10. koordynowanie realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w Ośrodku i dokumentowania procesu zarządzania ryzykiem,
 11. przygotowywanie corocznej identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zdań Ośrodka oraz przeprowadzanie analizy ryzyka,
 12. współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych oraz doradztwo w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem;

14)  opracowywanie materiałów w zakresie realizowanych zadań do zamieszczania na stronie internetowej Ośrodka i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dokonywanie ich aktualizacji;

15)  wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora związanych z działalnością Ośrodka.


DZIAŁ 14. STANOWISKO DS. BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

 • 29

Do zadań na Stanowisku ds. Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych należy w szczególności:

 • zarządzanie Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
 • realizacja zadań z zakresu ochrony danych, w tym:
 1. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
 2. prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych,
 3. wydawanie upoważnień i prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 4. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
 5. nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
 6. zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 7. przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych;
  • prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych, w tym:
 8. nadzór nad wykonaniem zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych,
 9. zarządzanie incydentami bezpieczeństwa, prowadzenie postępowań poincydentalnych,
 10. tworzenie warunków do wprowadzenia stanów wyższej gotowości obronnej państwa,
 11. przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego, informacji niejawnych, spraw obronnych i ochrony danych osobowych;
  • prowadzenie spraw z zakresu informacji niejawnych;
  • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji powyższych zadań;
  • współpraca z innymi podmiotami w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych;
  • opracowywanie materiałów w zakresie realizowanych zadań do zamieszczania na stronie internetowej Ośrodka i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dokonywanie ich aktualizacji;
  • wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora związanych z działalnością Ośrodka.

DZIAŁ 15. STANOWISKO DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

 • 30

Do zadań na Stanowisku ds. Systemu Zarządzania Jakością należy w szczególności:

 • wdrażanie systemów zarządzania jakością;
 • nadzór nad wdrożonymi systemami jakości;
 • planowanie, koordynowanie i realizacja prac w zakresie utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością;
 • planowanie i realizacja audytów wewnętrznych oraz szkoleń związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu zarządzani jakością w Ośrodku;
 • nadzór nad dokumentacją systemu zarządzania jakością;
 • podnoszenie skuteczności i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania jakością;
 • opracowywanie materiałów w zakresie realizowanych zadań do zamieszczania na stronie internetowej Ośrodka i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dokonywanie ich aktualizacji;
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora związanych z działalnością Ośrodka.

DZIAŁ 16. ODDZIAŁ W KOSZALINIE

 • 31
 1. Do zadań Oddziału należy w szczególności:
 • realizowanie zadań określonych w § 17-21 niniejszego Regulaminu,
 • realizowanie zadań zleconych przez komórki organizacyjne wskazane w § 6 ust 1 pkt 1-5,
 • prowadzenie obsługi punktu kasowego Oddziału oraz sekretariatu Oddziału;
 1. Oddział realizuje zadania, o których mowa w pkt 1-2 na obszarze objętym zasięgiem działania PZDR w Białogardzie, Kołobrzegu, Sławnie zs. w Darłowie, Szczecinku, Świdwinie i Koszalinie.

DZIAŁ 17. POWIATOWE ZESPOŁY DORADZTWA ROLNICZEGO

 • 32

Do zadań Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego należy w szczególności:

 • realizacja zadań wynikających z programu rocznego działalności doradczej Ośrodka;
 • prowadzenie działalności doradczej w zakresie dostosowania rolnictwa do standardów UE;
 • realizacja zadań doradczych wspomagających możliwość pozyskiwania funduszy przez rolników i mieszkańców obszarów wiejskich;
 • prowadzenie indywidualnego i zespołowego doradztwa technologiczno-ekonomicznego dla producentów rolnych;
 • świadczenie pomocy w zakresie dostosowania gospodarstw rolnych do obowiązujących standardów i wymagań zawartych w zasadzie wzajemnej zgodności (cross compliance) oraz w zakresie integrowanej ochrony roślin;
 • aktywizacja społeczności wiejskiej, kreowanie liderów lokalnych, współpraca z kobietami i młodzieżą wiejską, w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich;
 • poradnictwo w zakresie unowocześniania wiejskiego gospodarstwa domowego;
 • realizacja działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego;
 • upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej;
 • popularyzacja tematyki przedsiębiorczości oraz alternatywnych źródeł dochodu na terenach wiejskich;
 • promowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i produkcji żywności metodami ekologicznymi;
 • wspieranie tworzenia grup producentów rolnych;
 • wspieranie promocji produktów lokalnych i regionalnych;
 • monitorowanie rynku, opracowywanie informacji i sprawozdań na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich na terenie powiatu, w tym rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji;
 • gromadzenie i upowszechnianie rolniczych informacji rynkowych;
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i branży rolniczej działającymi na rzecz rolnictwa;
 • współudział w organizacji konkursów, wystaw promujących pozytywne przykłady gospodarowania na obszarach wiejskich, organizowanych przez władze lokalne;
 • udział w przedsięwzięciach lokalnych, służących rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich;
 • udzielanie pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy UE i krajowych;
 • działanie na rzecz transferu wyników badań naukowych oraz innowacyjnych w rolnictwie;
 • kolportaż wydawnictw własnych Ośrodka (zwłaszcza ”Zachodniopomorskiego Magazynu Rolniczego”);
 • zbieranie i dostarczanie danych z rachunkowości gospodarstw rolnych PL FADN i udział w badaniach koniunktury w rolnictwie;
 • udział w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody zgodnie z przepisami Prawa łowieckiego.

ROZDZIAŁ V. ZASADY I TRYB OPRACOWYWANIA PROJEKTÓW WEWNĘTRZNYCH AKTÓW NORMATYWNYCH

 • 33
 1. Wewnętrzne akty normatywne są to wszelkie akty o charakterze ogólnym i mocy wiążącej dla wszystkich pracowników Ośrodka.
 2. Wewnętrzne akty normatywne wprowadzane są każdorazowo zarządzeniami Dyrektora.
 • 34
 1. Inicjatywa i obowiązek sporządzania projektu aktu normatywnego należy do kierownika komórki organizacyjnej albo pracownika zajmującego samodzielne stanowisko pracy, odpowiedzialnych za realizację przedmiotu regulacji.
 2. Akt normatywny powinien być sformułowany jasno i zwięźle, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyższego rzędu oraz z zasadami techniki prawodawczej.
 3. Komórka organizacyjna opracowująca projekt aktu normatywnego obowiązana jest uzgodnić go z zainteresowanymi komórkami oraz właściwym Zastępcą Dyrektora.
 4. Radca prawny potwierdza swoim podpisem akceptację treści każdego projektu aktu normatywnego oraz zarządzenia Dyrektora.
 5. Oceny projektu aktu normatywnego w zakresie skutków finansowych dokonuje pisemnie Główny Księgowy.
 6. Rejestr zarządzeń Dyrektora oraz zbiór wewnętrznych aktów normatywnych prowadzi Dział Kadr i Organizacji Pracy.
 • 35
 1. Komórki organizacyjne, dla których wynikają zadania z aktu normatywnego, niezwłocznie po jego otrzymaniu przystępują do realizacji tych zadań.
 2. W przypadku, gdy do wykonania zadań powołanych jest kilka komórek organizacyjnych, Dyrektor wyznacza komórkę wiodącą w realizacji aktu oraz w razie potrzeby określa obowiązki ciążące na podmiotach realizujących dany akt normatywny.
 3. Kierownik komórki organizacyjnej, która opracowała akt normatywny, czuwa nad jego aktualizacją.

ROZDZIAŁ VI. SKARGI I WNIOSKI

 • 36
 1. Dyrektor, a w przypadku jego nieobecności zastępca dyrektora lub inny upoważniony pracownik, przyjmują w sprawie skarg i wniosków dotyczących Ośrodka raz w tygodniu, w poniedziałek w godzinach od 8:00 do 10:00 w siedzibie w Barzkowicach.
 2. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, osoby wymienione w ust. 1 przyjmują w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach od 8:00 do 10:00 w siedzibie w Barzkowicach.
 3. Informacja o terminach przyjmowania skarg i wniosków umieszczona jest na tablicy ogłoszeń w budynku administracyjnym Ośrodka w Barzkowicach i na tablicy ogłoszeń Oddziału oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. Skargi i wnioski przyjęte przez Dyrektora lub zastępujących go pracowników, ewidencjonowane są w rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez pracownika na Stanowisku ds. Kontroli.
 5. Odpowiedzi na skargi i wnioski udziela Dyrektor.
 6. Przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

ROZDZIAŁ VII. ZASADY EWIDENCJONOWANIA, PRZECHOWYWANIA ORAZ OCHRONY DOKUMENTÓW

 • 37
 1. Tryb i zasady wykonywania czynności kancelaryjnych, zasady tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów określa Instrukcja kancelaryjna oraz Instrukcja organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.
 2. Każdy pracownik na powierzonym stanowisku pracy ponosi odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie dokumentów oraz odpowiednie zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, utratą lub zniszczeniem.
 3. Przekazania dokumentacji innemu pracownikowi Ośrodka odbywa się na podstawie protokołu przekazania w obecności kierownika komórki organizacyjnej.
 4. Wzory pieczęci i listownika określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ VIII. PRZESTRZEGANIE REGULAMINU

 • 38
 1. Każdy pracownik podejmujący pracę zapoznaje się z Ustawą wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, Statutem, niniejszym Regulaminem oraz innymi wewnętrznymi aktami normatywnymi obowiązującymi w Ośrodku.
 2. Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Za naruszenie zasad określonych niniejszym Regulaminem pracownicy Ośrodka ponoszą odpowiedzialność służbową.
 4. Pracownicy wykonują zadania związane z powierzonym im stanowiskiem pracy zgodnie z niniejszym Regulaminem i na podstawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień.
 5. Zakresy obowiązków i uprawnień pracownika ustala jego przełożony, a nadaje Dyrektor.

ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 39

Zmiany Regulaminu dokonuje się w trybie określonym dla jego ustanowienia.

 


Załącznik Nr 1

 

 Schemat Organizacyjny ZODR

 


Załącznik Nr 2

TERYTORIALNY ZASIĘG DZIAŁANIA POWIATOWYCH ZESPOŁÓW DORADZTWA ROLNICZEGO

(WYKAZ GMIN)

 1. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białogardzie
 • Białogard
 • Miasto Białogard
 • Karlino
 • Tychowo
 1. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Choszcznie
 • Bierzwnik
 • Choszczno
 • Drawno
 • Krzęcin
 • Pełczyce
 • Recz
 1. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Drawsku Pomorskim
 • Czaplinek
 • Drawsko Pomorskie
 • Kalisz Pomorski
 • Wierzchowo
 • Złocieniec
 1. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Goleniowie z siedzibą w Nowogardzie
 • Goleniów
 • Maszewo
 • Nowogard
 • Osina
 • Przybiernów
 • Stepnica
 1. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gryficach
 • Brojce
 • Gryfice
 • Karnice
 • Płoty
 • Rewal
 • Trzebiatów
 1. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gryfinie z siedzibą w Baniach
 • Banie
 • Cedynia
 • Chojna
 • Gryfino
 • Mieszkowice
 • Moryń
 • Stare Czarnowo
 • Trzcińsko-Zdrój
 • Widuchowa 
 1. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kamieniu Pomorskim z siedzibą w Golczewie
 • Dziwnów
 • Golczewo
 • Kamień Pomorski
 • Międzyzdroje
 • Świerzno
 • Świnoujście
 • Wolin
 1. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kołobrzegu
 • Kołobrzeg
 • Miasto Kołobrzeg
 • Dygowo
 • Gościno
 • Rymań
 • Siemyśl
 • Ustronie Morskie
 1. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Koszalinie
 • Będzino
 • Biesiekierz
 • Bobolice
 • Manowo
 • Mielno
 • Polanów
 • Sianów
 • Świeszyno
 • Koszalin
 1. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łobzie
 • Dobra
 • Łobez
 • Radowo Małe
 • Resko
 • Węgorzyno
 1. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Myśliborzu
 • Barlinek
 • Boleszkowice
 • Dębno
 • Myślibórz
 • Nowogródek Pomorski
 1. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Stargardzie
 • Stargard
 • Miasto Stargard
 • Chociwel
 • Dobrzany
 • Dolice
 • Ińsko
 • Kobylanka
 • Marianowo
 • Stara Dąbrowa

10) Suchań

 

 1. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Szczecinie
 • Dobra Szczecińska
 • Kołbaskowo
 • Nowe Warpno
 • Police
 • Szczecin
 1. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pyrzycach
 • Bielice
 • Kozielice
 • Lipiany
 • Przelewice
 • Pyrzyce
 • Warnice
 1. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sławnie z siedzibą w Darłowie
 • Sławno
 • Miasto Sławno
 • Darłowo
 • Miasto Darłowo
 • Malechowo
 • Postomino
 1. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Szczecinku
 • Szczecinek
 • Miasto Szczecinek
 • Barwice
 • Biały Bór
 • Borne Sulinowo
 • Grzmiąca
 1. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świdwinie
 • Świdwin
 • Miasto Świdwin
 • Brzeżno
 • Połczyn Zdrój
 • Rąbino
 • Sławoborze
 1. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wałczu
 • Wałcz
 • Miasto Wałcz
 • Człopa
 • Mirosławiec
 • Tuczno

  


Załącznik Nr 3 

 

Wzór pieczęci:

 

 

 

Wzór listownika:

   

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 luty 2021 08:35 r.ruducha
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 luty 2021 08:52 r.ruducha
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 luty 2021 12:49 r.ruducha
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 luty 2021 14:02 r.ruducha
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 luty 2021 14:08 r.ruducha
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 luty 2021 14:10 r.ruducha
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 luty 2021 14:12 r.ruducha
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 luty 2021 14:24 r.ruducha
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 luty 2022 14:48 r.ruducha