REGULAMIN PRACY
(Regulamin pracy wprowadzono Zarządzeniem nr 47/2020 Dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach z dnia 5.11.2020 r.)

 1. POSTANOWIENIE OGÓLNE

§1.1. Regulamin pracy, zwany dalej regulaminem, jest aktem normatywnym, ustalającym organizację i porządek pracy w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, zwanym w dalszej części regulaminu ZODR lub Ośrodkiem oraz określającym związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

 1. Regulamin pracy został ustalony w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.
 2. Niniejszy regulamin przyjęto na podstawie: 
 1. 104-1043 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.),
 2. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1124 z późn. zm.),
 3. Regulaminu organizacyjnego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zatwierdzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 6.02.2020 r., stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7/2020 Dyrektora ZODR w Barzkowicach z dnia 11.02.2020 r.,
 4. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1632 z późn. zm.),
 5. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2369 z późn. zm.),
 6. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.),
 7. ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 870 z późn. zm.),
 8. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.),
 9. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973 z późn. zm.),
 10. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1139 z późn. zm.),
 11. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U. z 2017 r., poz. 796 z późn. zm.),
 12. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1509 z późn. zm.).

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. pracodawca - ZODR reprezentowany przez Dyrektora ZODR,
 2. pracownik - osoba zatrudniona u pracodawcy w ramach stosunku pracy,
 3. dyrektor - Dyrektor ZODR,
 4. PZDR - Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego,
 5. Oddział - Oddział w Koszalinie,
 6. komórka organizacyjna - wyodrębniony w strukturze ZODR dział, Oddział, PZDR oraz samodzielne stanowisko pracy,
 7. bezpośredni przełożony - dla pracowników działów i PZDR są to kierownicy tych komórek organizacyjnych; dla pracowników Oddziału jest to dyrektor Oddziału; dla kierowników działów oraz PZDR wskazanych w § 11 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego ZODR jest to pierwszy zastępca dyrektora; dla kierowników PZDR wskazanych w § 11 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego ZODR i dyrektora Oddziału jest to drugi zastępca dyrektora; dla zastępców dyrektora, głównego księgowego, kierowników wskazanych w § 9 ust. 2 pkt 3-5 Regulaminu organizacyjnego ZODR, pracowników zajmujących samodzielne stanowiska jest to dyrektor. 

§ 3.1. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko oraz bez względu na okres, na jaki pracownik został zatrudniony.

 1. Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych określone w przepisach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mają stosowanie odpowiednio od dnia, od którego osoba niepełnosprawna została wliczona do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, tj. począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

§ 4.1. Pracodawca zapoznaje z treścią regulaminu pracy każdego przyjmowanego do pracy pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy. Zapoznanie się z treścią tego regulaminu pracownik potwierdza w stosownym oświadczeniu, które zostaje dołączone do akt osobowych.

 1. Egzemplarz regulaminu pracy znajduje się w każdej komórce organizacyjnej Ośrodka i jest dostępny dla każdego pracownika.
 2. Kierownicy komórek organizacyjnych Ośrodka zobowiązani są do zapoznawania podległych pracowników ze zmianami regulaminu.

§ 5. W sprawach związanych ze stosunkiem pracy, nieuregulowanych szczegółowo niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy, przepisy wykonawcze do Kodeksu pracy i inne przepisy prawa pracy.

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI STRON STOSUNKU PRACY

§ 6. Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

 1. zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
 2. organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
 3. organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,
 4. przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu,
 5. zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 6. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
 7. prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,
 8. ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 9. zaspokajać, w miarę posiadanych środków, potrzeby socjalne pracowników,
 10. stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
 11. przeciwdziałać mobbingowi,
 12. udostępnić pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu,
 13. informować pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony - o wolnych miejscach pracy.

§ 7. Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane przez pracownika w zakładzie pracy lub miejscu wykonywania pracy pieniądze i przedmioty wartościowe.

§ 8. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest:

 1. sumiennie i starannie wykonywać pracę oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę,
 2. przestrzegać ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy oraz należycie go wykorzystywać na pracę zawodową,
 3. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
 4. przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych.
 5. dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
 6. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych,
 7. przestrzegać w zakładzie zasad współżycia społecznego,
 8. dbać o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy oraz należycie zabezpieczyć, po zakończeniu pracy, sprzęt i pomieszczenie pracy,
 9. podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętność pracy,
 10. przestrzegać kodeksu etyki obowiązującego w zakładzie pracy.

§ 9. Pracownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić pracodawcę:

 1. o wszelkich zmianach w stanie rodzinnym, warunkujących nabycie lub utratę uprawnień do właściwych świadczeń,
 2. o istotnych zmianach swoich danych osobowych, a w szczególności o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania oraz danych osoby, którą należy zawiadomić w razie wypadku przy pracy.

§ 10.1. Kwalifikacje zawodowe, jakie pracownik musi posiadać do wykonywania pracy na określonym stanowisku ustalone są zgodnie z tabelą stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników, stanowiącą załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego.

 1. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.
 2. Uprawnienia i dodatkowe świadczenia oraz obowiązki pracownika z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych określają odpowiednie przepisy Kodeksu pracy.

§ 11.1. W przypadku rozwiązania stosunku pracy pracownik jest obowiązany rozliczyć się z zakładem pracy i uzyskać odpowiednie wpisy w karcie obiegowej. Wzór karty obiegowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Pracownik powinien także:

 1. przekazać protokolarnie dokumenty    ze    swojego    stanowiska    pracy    pracownikowi przejmującemu jego zakres obowiązków lub pracownikowi wskazanemu przez przełożonego,
 2. zwrócić przedmioty podlegające zwrotowi,
 3. rozliczyć się z pobranych zaliczek pieniężnych, pożyczek itp.
 4. Karta obiegowa, po uzyskaniu wymaganych wpisów, jest niezwłocznie przekazywana pracownikowi Działu Kadr i Organizacji Pracy.

§ 12. Na terenie całego zakładu pracy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich jego postaciach oraz e-papierosów.

III. CZAS PRACY

§ 13. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

§ 14.1. Czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym.

 1. Tygodniowy czas pracy pracowników, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym.
 2. Ograniczenie przewidziane w ust. 2 nie dotyczy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. 
 1. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy dla poszczególnego pracownika nie może przekroczyć 350 godzin w roku
 2. Czas pracy pracownika niepełnosprawnego zaliczonego do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. 
 1. Pracownik niepełnosprawny nie może być zatrudniony w porze nocnej i w godzinach
  nadliczbowych.
 2. Przepisów ust. 5-6 nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek
  pracownika, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku
  lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

§ 15. Do celów rozliczania czasu pracy pracowników:

 1. przez dobę - należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
 2. przez tydzień - należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.

§ 16.1. Praca w Ośrodku wykonywana jest w systemie tzw. podstawowego czasu pracy, w którym zgodnie z rozkładem czasu pracy dniami roboczymi w każdym tygodniu są dni od poniedziałku do piątku, a soboty oraz niedziele i święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy, z zastrzeżeniem ust. 2.

 1. System równoważnego czasu pracy, w którym następuje przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca, stosuje się do pracowników zatrudnionych na stanowisku dozorcy.
 2. W każdym z systemów, o których mowa w ust. 1 i 2, praca może być wykonywana na zmiany.

§ 17. W systemie równoważnego czasu pracy praca wykonywana jest według harmonogramu, który ustala na każdy miesiąc kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego.

§ 18.1. Ustala się następujący rozkład czasu pracy w Ośrodku, godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy:

 1. od 7.30 do 15.30,
 2. w systemie 2-zmianowym:
 •  I zmiana od 6.30 do 14.30
 • II zmiana od 11.00 do 19.00

3) w systemie równoważnego czasu pracy:

 • zmiana dzienna od 6.30 do 18.30
 • zmiana nocna od 18.30 do 6.30
 1. Dopuszcza się inne godziny pracy niż określone w ust. 1 pkt 1 w przypadku potrzeby dostosowania godzin pracy do godzin otwarcia lokali, w których znajdują się biura PZDR, po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora.

§ 19. Rozkład czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się indywidualnie dla każdego pracownika odrębnym pismem.

§ 20.1. Pracownik obowiązany jest stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia pracy znajdować się na stanowisku pracy.

 1. Kontroli czasu pracy dokonują na bieżąco bezpośredni przełożeni w stosunku do podległych pracowników.

§ 21.1. Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, ponadto w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

 1. Pracownik, którego dobowy wymiar czasu wynosi co najmniej 6 godzin, może korzystać
  z przerwy w pracy trwającej 15 minut, wliczanej do czasu pracy. Czas rozpoczęcia i zakończenia
  przerwy ustalają bezpośredni przełożeni w porozumieniu z podległymi pracownikami.
 2. Pracownik niepełnosprawny ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę
  usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy. 

§ 22.1. Za pracę w porze nocnej uważa się pracę wykonywaną od godziny 22.00 do godziny 6.00 następnego dnia.

 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

§ 23.1. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 następnego dnia.

 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:
 • w zamian za pracę w niedzielę - w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli,
 • w zamian za pracę w święto - w ciągu okresu rozliczeniowego.

§ 24. Dni dodatkowo wolne od pracy ustalane są w razie potrzeby w drodze odrębnego zarządzenia dyrektora.

§ 25.1. Pracownikowi, który na polecenie pracodawcy wykonywał pracę w sobotę, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

 1. Postanowienie ust. 1 nie dotyczą pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy.

§ 26. Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości niż określona w umowie o pracę, rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.

§ 27. Przebywanie pracownika w miejscu pracy poza godzinami pracy jest dopuszczalne tylko w uzasadnionych przypadkach, na podstawie otrzymanego polecenia służbowego. Ewidencję osób przebywających na terenie Ośrodka po godzinach pracy prowadzi Dział Administracyjno-Gospodarczy.

§ 28.1. Pracodawca prowadzi ewidencje czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie.

 1. W stosunku do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy nie ewidencjonuje się godzin pracy.

IV. USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI

§ 29.1. Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.

 1. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.
 2. O przyczynie swojej nieobecności w pracy, pracownik zawiadamia pracodawcę osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.

§ 30.1. Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:

 1. zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy,
 2. decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, w przypadku choroby zakaźnej pracownika,
 3. oświadczenie pracownika - w przypadku konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza,
 4. imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia - w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie,
 5. oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.
 6. Nieobecność zastaje uznana przez pracodawcę za usprawiedliwioną w momencie dostarczenia przez pracownika dowodu, o którym mowa w ust. 1, co powinno nastąpić równocześnie z zawiadomieniem pracodawcy o nieobecności lub niezwłocznie po ustaniu przyczyn nieobecności.

§ 31. Za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownikowi przysługuje odpowiednie wynagrodzenie określone w odrębnych przepisach.

§ 32. Rozpoczęcie pracy w czasie późniejszym niż to przewidziano w regulaminie traktowane jest jako spóźnienie. Pracownik obowiązany jest niezwłocznie po przybyciu do pracy zawiadomić bezpośredniego przełożonego o przyczynie spóźnienia. Bezpośredni przełożony podejmuje decyzję w sprawie usprawiedliwienia spóźnienia do pracy.

§33.1. Uznanie nieobecności w pracy oraz spóźnienia się do pracy za usprawiedliwione należy do kompetencji dyrektora i następuje po zapoznaniu się z opinią bezpośredniego przełożonego pracownika.

 1. Za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy lub nieusprawiedliwionego spóźnienia się do pracy - pracownikowi wynagrodzenie nie przysługuje.

V. URLOPY

§ 34.1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

 1. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.
 2. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 3. Pracownikowi posiadającemu znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
  przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku
  kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego pracownik ten nabywa po
  przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia go do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

§ 35.1. Urlopy udzielane są zgodnie z planem urlopów. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego na żądanie pracownika (art. 1672 Kodeksu pracy).

 1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.
 2. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu zgody pracodawcy (osoby upoważnionej), wyrażonej na złożonym przez pracownika wniosku urlopowym.

§ 36.1. Pracodawca jest obowiązany udzielić, na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym.

 1. Pracownik zgłasza na piśmie żądanie udzielenia urlopu bezpośredniemu przełożonemu oraz pracownikowi Działu Kadr i Organizacji Pracy, możliwie jak najwcześniej, z uwzględnieniem ust. 3.
 2. Pracownik może zgłosić wykorzystywanie urlopu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Forma zawiadomienia jest dowolna, z tym że niezwłocznie po powrocie do pracy pracownik powinien potwierdzić na piśmie wykorzystanie urlopu „na żądanie".

 

§ 37.1. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić urlopu bezpłatnego. Okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 2. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

VI. ZWOLNIENIA OD PRACY

§ 38.1. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może zwolnić pracownika od wykonywania pracy, jeżeli nie spowoduje to zakłócenia w procesie pracy.

 1. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1, pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

§ 39.1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa.

 1. W szczególności pracodawca obowiązany jest zwolnić od pracy pracownika:
 2. na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji,
 3. wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania,
 4. wezwanego w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym. Łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 dni w ciągu roku kalendarzowego,
 5. będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi,
 6. na czas obejmujący: 
 • 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.
 • 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. 
 1. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-3 pracodawca wydaje, na wniosek pracownika, zaświadczenie określające wysokość utraconego przez pracownika wynagrodzenia w celu uzyskania przez niego od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu, w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach.
 2. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 2 pkt 4-5 pracownik zachowuje prawo do

§ 40.1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 1. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień określonych w ust. 1 może korzystać jedno z nich.
 2. Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

§ 41. Pracownik posiadający znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

 • w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku;
 • w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

§ 42. W przypadkach, gdy przepisy prawa pracy wskazują na prawo pracownika do zwolnienia, pracodawca uprzednio musi pracownikowi tego zwolnienia udzielić. 

VII. ORGANIZACJA I DYSCYPLINA PRACY

§ 43.1. Na terenie zakładu pracy pracownicy zobowiązani są do noszenia identyfikatora, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 1. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczy również pracowników wykonujących czynności służbowe poza terenem zakładu pracy.

§ 44. Dyrektor lub wyznaczony przez niego zastępca przyjmuje pracowników w sprawach osobowych, w umówionych terminach.

§ 45.1. Każdy pracownik, niezależnie od zajmowanego stanowiska służbowego, przed przystąpieniem do pracy zobowiązany jest stwierdzić swoją obecność, podpisując osobiście listę obecności.

 1. W przypadku niezarejestrowania faktu przybycia do pracy przyjmuje się, że pracownik nie wykonuje pracy, a ciężar dowodu spoczywa na pracowniku.
 2. Pracownicy zatrudnieni w PZDR, potwierdzają przybycie do pracy w siedzibie PZDR minimum raz w tygodniu.
 3. Pracownicy PZDR, Oddziału i Działów Technologii Produkcji Rolniczej, Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym, Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska, Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw realizują zadania zgodnie z planami pracy, sporządzonymi według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 4. Plany pracy, o których mowa w ust. 4 przesyłane są przez komórki organizacyjne cotygodniowo drogą elektroniczną do siedziby Ośrodka oraz przechowywane w komórkach organizacyjnych w miejscu dostępnym dla osób kontrolujących.
 5. Listy obecności z Oddziału i PZDR przesyłane są do siedziby Ośrodka w nieprzekraczalnym terminie do 10. dnia następnego miesiąca.

§ 46.1. Opuszczenie stanowiska pracy lub zakładu w czasie pracy wymaga uprzedniej zgody bezpośredniego przełożonego. Niedopuszczalna jest samowolna, bez zgody przełożonego, zmiana stanowiska pracy i wyznaczonych godzin pracy.

 1. Opuszczenie zakładu pracy przez pracownika w celach służbowych dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą przełożonego na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.
 2. Pracownicy, których miejscem pracy jest siedziba Oddziału, mogą wykonywać obowiązki służbowe na terenie miasta Koszalin na polecenie drugiego zastępcy dyrektora, potwierdzone odpowiednim zapisem w rejestrze wyjść służbowych.

§ 47.1. Podział zadań pomiędzy  pracownikami   oraz   przydział  prac   dla   poszczególnych pracowników jest dokonywany przez bezpośrednich przełożonych.

 1. Osobą kompetentną do wydawania poleceń służbowych pracownikowi jest jego bezpośredni przełożony. W razie wydania polecenia przez przełożonego wyższego szczebla, pracownik jest zobowiązany do wykonania polecenia, po zawiadomieniu o tym swojego bezpośredniego przełożonego.

§ 48. Bezpośredni przełożony w czasie nieobecności podległego pracownika:

 • wyznacza na ten okres innego pracownika lub rozdziela czynności pracownika nieobecnego pomiędzy innych, podległych sobie pracowników,
 • w przypadku braku możliwości wykonywania zadań nieobecnego pracownika przez innych pracowników zgłasza ten fakt swemu przełożonemu, który podejmuje decyzje w tym zakresie.

§ 49. W razie nieobecności bezpośredniego przełożonego zastępuje go pracownik wyznaczony na podstawie upoważnienia.

§ 50. Za działania, które uznaje się za ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy w szczególności uważa się:

 • wykonywanie w czasie pracy prac niezwiązanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy,
 • złe lub niedbałe wykonywanie pracy, które mogłoby narazić pracodawcę na szkody,
 • rażąca niedbałość o maszyny, narzędzia i powierzone materiały,
 • prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy,
 • uporczywe naruszanie przepisów i zasad bhp oraz przepisów p.poż,
 • wykonywanie pracy zarobkowej w okresie orzeczonej w zwolnieniu lekarskim niezdolności do pracy lub zawinione wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób rażąco niezgodny z jego celem,
 • działania lub zachowania uznane za mobbing, zgodnie z przepisami Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej obowiązującej w ZODR,
 • częste spóźnianie lub samowolne opuszczenie miejsca pracy bez usprawiedliwienia,
 • nieobecność pracownika w pracy, niepoprzedzona zawiadomieniem pracodawcy o jej przyczynie, jeżeli przyczyna ta jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia, 
 • nieusprawiedliwienie nieobecności w pracy, pomimo uprzedniego zawiadomienia pracodawcy o nieobecności i jej przyczynie,
 • stawienie się do pracy po użyciu alkoholu lub środków odurzających, spożywanie alkoholu lub środków odurzających w czasie pracy lub w miejscu pracy, wykonywanie pracy w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środków odurzających oraz wnoszenie alkoholu lub środków odurzających na teren zakładu pracy,
 • naruszenie tajemnicy^ służbowej lub tajemnicy Ośrodka oraz w zakresie ochrony danych osobowych lub niedbalstwo w ochronie tych tajemnic,
 • pracę bez wymaganych środków ochrony osobistej,
 • operowanie maszynami i urządzeniami nie związanymi bezpośrednio z wykonywaniem zleconych obowiązków i czynności,
 • samowolnego demontowanie części maszyn, urządzeń i narzędzi oraz ich naprawy bez specjalnego upoważnienia,
 • palenie tytoniu i e-papierosów na terenie zakładu pracy,
 • zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy,
 • wykonywanie polecenia w sposób niezgodny z otrzymanymi od przełożonych wskazówkami,
 • nieprzestrzeganie zapisów Kodeksu etyki.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW PRACOWNICZYCH

§ 51.1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

 • karę upomnienia,
 • karę nagany.
 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również zastosować karę pieniężną.

§ 52.1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

 1. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
 2. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w ust. 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

§ 53. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt osobowych pracownika.

§ 54. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.

§ 55.1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca, po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

 1. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.
 2. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy, pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary.

§ 56.1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

 1. Przepis ust. 1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW

§ 57.1. Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

 1. Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia. Pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka.
 2. W razie wyrządzenia szkody przez kilku pracowników każdy z nich ponosi odpowiedzialność za część szkody stosownie do przyczynienia się do niej i stopnia winy. Jeżeli nie można ustalić stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych pracowników do powstania szkody, odpowiadają oni w częściach równych.
 3. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.
 4. Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody.

§ 58. Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.

§ 59.1. Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się pieniądze, papiery wartościowe, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Od tej odpowiedzialności pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia. 2. Powierzenie pracownikowi składników majątku pracodawcy zostaje potwierdzone na piśmie. 

 1. Pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się, podpisując odpowiednio umowę z pracodawcą. W razie niedoboru lub szkody w powierzonym mieniu, podział odpowiedzialności pracowników następuje w częściach określonych w umowie.
 2. Jednakże w razie ustalenia, że szkoda w całości lub w części została spowodowana przez niektórych pracowników, za całość szkody lub za stosowną jej część odpowiadają tylko sprawcy szkody.

X. TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM OBOWIĄZKU TRZEŹWOŚCI

§ 60.1. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości.

 1. Na żądanie dyrektora, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika, o którym mowa w ust. 1, badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. Zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

XI. WYRÓŻNIENIA 1 NAGRODY

§ 61. Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności i jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań pracodawcy, mogą być przyznane następujące wyróżnienia i nagrody:

 • nagroda pieniężna,
 • pochwała pisemna,
 • dyplom uznania,
 • awansowanie na wyższe stanowisko.

§ 62.1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje dyrektor na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika.

 1. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.

XII. WYPŁATA WYNAGRODZENIA

§ 63.1. Wynagrodzenie za pracę, płatne miesięcznie z dołu, wypłacane jest nie później niż w ostatnim dniu miesiąca; jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

 1. Pracodawca, na wniosek pracownika, jest obowiązany do udostępnienia mu dotyczącej go dokumentacji płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.

§ 64.1. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. 2. Wynagrodzenie wypłacane w formie pieniężnej do rąk własnych pracownika albo osoby przez niego upoważnionej następuje w kasie, w siedzibie pracodawcy i w godzinach pracy.

§ 65. Szczegółowe zasady wynagrodzenia oraz inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2005 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego oraz Regulamin premiowania. 

XIII. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

§ 66. Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

§ 67. Pracodawca jest zobowiązany:

 • zapoznawać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
 • prowadzić systematycznie szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie,
 • wydać pracownikowi, przed rozpoczęciem pracy, odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
 • wskazać pracownikowi odpowiednio zabezpieczone miejsce na przechowanie odzieży i obuwia roboczego, własnego ubrania wierzchniego oraz przydzielonych mu narzędzi pracy,
 • zapoznawać pracowników z ryzykiem zawodowym występującym na ich stanowiskach pracy,
 • zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała - przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

§ 68. Pracownik jest zobowiązany:

 • znać przepisy bhp i brać udział w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach bhp,
 • wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami bhp oraz stosować się do poleceń przełożonych w tym zakresie,
 • poddawać się wymaganym badaniom lekarskim, tj. wstępnym, okresowym, kontrolnym i przestrzegać terminów ich wykonania.
 • dbać o należyty stan narzędzi i środków pracy oraz utrzymywać ład i porządek w miejscu pracy,
 • współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp.

§ 69. Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej; podlegają także szkoleniom okresowym.

§ 70.1. Pracownikom przydzielane są nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej na zasadach określonych w załączniku nr 4 i 5 do niniejszego regulaminu.

 1. Pranie zabrudzonej odzieży roboczej odbywa się w pralni zakładowej. Częstotliwość zależy od bieżących potrzeb.
 2. W przypadku dopuszczenia do używania własnej odzieży i obuwia roboczego pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
 3. Bezpośredni przełożony nie dopuszcza pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianego do stosowania na danym stanowisku pracy.
 4. Pracownikom przydzielane są środki higieny osobistej w ilościach i na zasadach ustalonych w zakładowej tabeli norm przydziału środków higieny osobistej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.
 5. Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej stanowią własność pracodawcy.
 6. Pracownicy zatrudnieni przy pracach na otwartej przestrzeni w temperaturze powyżej 25°C otrzymują nieodpłatnie napoje chłodzące. Natomiast przy pracach w temperaturze poniżej 10°C mogą korzystać z ciepłych napojów (typu herbata) dostępnych w stołówce zakładowej.

§ 71.1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

 1. Jeżeli powstrzymanie się od wykonania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w ust. 1 pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
 2. Za czas powstrzymania się od wykonania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

XIV. OCHRONA PRACY KOBIET 1 MŁODOCIANYCH

§ 72.1. Praca kobiet i pracowników młodocianych podlega szczególnej ochronie. 2. Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy.

§ 73. Nie wolno zatrudniać kobiet, a w szczególności kobiet w ciąży i w okresie karmienia dziecka piersią przy pracach i w warunkach wymienionych w przepisach zawierających wykaz prac wzbronionych tym kobietom, stanowiący załączniki nr 7 i 8 niniejszego oraz w warunkach określonych przepisami Kodeksu pracy.

§ 74.1. Nie wolno zatrudniać osób, które nie ukończyły 15. roku życia, poza wyjątkami wynikającymi z przepisów Kodeksu pracy i aktów wykonawczych.

 1. Nie wolno zatrudniać młodocianych w warunkach wymienionych w przepisach zawierających wykaz prac wzbronionych, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu.


XV. MONITORING

§ 75.1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, a także osób przebywających na terenie ZODR w Barzkowicach oraz ochrony mienia należącego do Pracodawcy, wprowadza się monitoring, polegający na rejestrowaniu obrazu przez zamontowane kamery.

 1. Monitoring obejmuje:
 • wejście do budynku szkoleniowego,
 • hol główny recepcji w budynku szkoleniowym. 
 1. Obiekty objęte monitoringiem, o których mowa w pkt. 2, będą oznakowane tablicami z rysunkiem kamery i napisem „Obiekt monitorowany" lub „Teren monitorowany".
 2. Monitoring jest prowadzony całodobowo. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlega tylko obraz (bez dźwięku). Kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły.
 3. Obraz zarejestrowany za pomocą kamer jest przechowywany nie dłużej niż 90 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 4. Dostęp do zarejestrowanego obrazu mają następujące osoby: 
 • Dyrektor ZODR bądź inne osoby przez niego upoważnione na piśmie,
 • Inspektor Ochrony Danych,
 • pracownicy Działu Administracyjno-Gospodarczego, Działu Kadr i Organizacji Pracy i Działu Teleinformatyki - po jednej osobie z każdego działu, na podstawie pisemnych upoważnień,
 • pracownicy podmiotu zewnętrznego, w celu dokonania niezbędnych napraw i czynności serwisowych zleconych przez Pracodawcę.
 1. Klauzula informacyjna o prowadzeniu monitoringu na terenie Zachodniopomorskiego Ośrodka
  Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach stanowi załącznik nr 10 do niniejszego regulaminu.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 76.1. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem regulaminu sprawują:

 • dyrektor,
 • zastępcy dyrektora,
 • kierownicy komórek organizacyjnych. 
 1. Czynności kontrolne w zakresie przestrzegania regulaminu wykonuje pracownik Działu Kadr i Organizacji Pracy, z upoważnienia dyrektora.
 2. Każdy pracownik ma prawo zawiadomić osoby wymienione w ust. 1 i 2 o naruszeniu niniejszego regulaminu.

§ 77.1. Postanowienia regulaminu nie naruszają postanowień indywidualnych umów o pracę. 2. Na żądanie pracownika pracodawca wyjaśnia mu postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 78.1. Regulamin pracy obowiązuje przez czas nieokreślony.

 1. Zmiana regulaminu i jej wejście w życie następują w formie pisemnej, w tym samym trybie jak ustalenie i wejście w życie regulaminu.

§ 79.1. Regulamin pracy podaje się do wiadomości pracowników poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej pracodawcy.

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracowników.

§ 80. W razie zmiany przepisów ustaw i rozporządzeń wykonawczych, stosuje się je zamiast odpowiednich przepisów niniejszego regulaminu.

 

 


 

Załącznik nr 1

KARTA OBIEGOWA

ROZLICZENIE PRACOWNIKA ZODR W BARZKOWICACH W ZWIĄZKU Z USTANIEM STOSUNKU PRACY

Imię i nazwisko pracownika           ........................................................................................................................  

Stanowisko                                      ........................................................................................................................

Komórka organizacyjna                  ........................................................................................................................

Data nawiązania stosunku pracy....... Data rozwiązania stosunku pracy ........

 

KOMORKA ORGANIZACYJNA

ZOBOWIĄZANIE

PRACOWNIKA WZGLĘDEM

PRACODAWCY

POTWIERDZENIE ROZLICZENIA

(DATA 1 PODPIS)

UWAGI

Komisja Socjalna

 

 

 

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

 

 

 

Dział Księgowości

 

 

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy

 

 

 

Stanowisko ds. BHP

 

 

 

Archiwum zakładowe

 

 

 

Kierownik komórki organizacyjnej

 

 

 

Inspektor Ochrony Danych

 

 

 

Dział Kadr i Organizacji Pracy

 

 

 

 


Załącznik nr 2

 

 

ZODR W BARZKOWICACH KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

 

IMIĘ I NAZWISKO

 

 

 


Załącznik nr 3

.......................................

Imię i nazwisko pracownika

................................................................................................

komórka organizacyjna, stanowisko / PZDR i teren działania - gmina

Plan pracy na okres od.............. do ................

Lp.

Nazwa zadania

Termin realizacji

(data, godziny pracy)

Miejsce realizacji

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 Załącznik nr 4

TABELA NORM
PRZYDZIAŁU ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW 

Lp.

Stanowisko pracy

R - odzież i obuwie robocze

Przewidywany

okres

używalności

1.

Robotnik gospodarczy, sprzątaczka pokojowa, pracownik pralni, magazynier

R- obuwie profilaktyczne
R- czapka drelichowa
R- fartuch bawełniany
R- koszula flanelowa

12 m-cy
24 m-ce
12 m-cy
12 m-cy

2.

Rzemieślnik, kierowca, operator ciągników i maszyn, robotnik gospodarczy

R- ubranie drelichowe
R- koszula flanelowa
R- czapka drelichowa
R- trzewiki robocze

18 m-cy
12 m-cy
24 m-ce
12 m-cy

3.

Specjalista wykonujący czynności plastyka

R- fartuch bawełniany
R- obuwie profilaktyczne

24 m-ce
24 m-ce

4.

Kucharz, pomoc kuchenna

R- czepek biały

R- bluza+spodnie lub bluza+spódnica białe

R-zapaska

d.z.

18 m-cy

d.z.

5.

Informatyk

R- fartuch bawełniany

d.z.

6.

Pracownik archiwum

R- fartuch bawełniany
R- obuwie profilaktyczne

d.z.
12
m-cy

7.

Dozorca

R- czapka drelichowa
R- ubranie drelichowe
R- trzewiki robocze
R- koszula flanelowa

24 m-ce
24 m-ce
24 m-ce
12 m-cy

  


 Załącznik nr 5

TABELA NORM

PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA PRACOWNIKÓW 

Lp. Stanowisko pracy O - środki ochrony indywidualnej

Przewidywany

okres

używalności

1 Robotnik gospodarczy, sprzątaczka pokojowa, pracownik pralni, magazynier

O- kurtka przeciwdeszczowa
O- obuwie gumowe
O- rękawice jednorazowe
O- rękawice ochronne
O- obuwie gumowe ocieplane damskie
O- kamizelka ciepłochronna

36 m-cy
24 m-ce
d.z.
d.z.
36 m-cy
36 m-cy

2 Rzemieślnik, kierowca, operator ciągników i maszyn, robotnik gospodarczy

O- kurtka przeciwdeszczowa
O- obuwie gumowo-filcowe
O- obuwie gumowe
O- ubranie robocze ciepłochronne
O- czapka robocza ocieplana
O- sprzęt dielektryczny (rękawice gumowe, kalosze)
O- maska spawalnicza
O- rękawice spawalnicze
O- rękawice ochronne
O- ochronnik słuchu wg potrzeb
O- okulary ochronne wg potrzeb
O- półmaska przeciwpyłowa wg potrzeb
O- kombinezon ochronny (opryski) wg potrzeb
O- rękawice nitrylowe (opryski) wg potrzeb

36 m-cy
36 m-cy
24 m-ce
36 m-cy
36 m-cy
d.z.
d.z.
d.z.
d.z.
d.z.
d.z.
d.z.
d.z.
d.z.

3 Kucharz, pomoc kuchenna

O- półbuty lub sandały na spodach antypoślizgowych
O- obuwie gumowe
O- rękawice jednorazowe
O- fartuch wodochronny

12 m-cy
36 m-cy
d.z.
d.z.

4 Pracownik archiwum O- kamizelka ciepłochronna 36 m-cy
5 Pracownik nadzorujący prace na ogrodzie warzywnym, biosurowcowym

O- peleryna przeciwdeszczowa
O- rękawice jednorazowe
O- rękawice ochronne
O- obuwie gumowe ocieplane
O- nakolanniki ochronne (ogrody) wg potrzeb

36 m-cy
d.z.
d.z.
36 m-cy
d.z.

6 Pracownik obsługujący stację meteorologiczną, oczyszczalnię O- peleryna przeciwdeszczowa
O- obuwie gumowe ocieplane
d.z.
d.z.
7 Doradca terenowy

O- peleryna lub płaszcz przeciwdeszczowy
O- obuwie gumowe ocieplane

36 m-cy
36 m-cy
8 Inspektor BHP O- peleryna lub płaszcz przeciwdeszczowy d.z.
9 Dozorca O- obuwie gumowo-filcowe
O- kurtka przeciwdeszczowa
O- ubranie robocze ciepłochronne
O- obuwie gumowe
48 m-cy
48 m-cy
36 m-cy
24 m-ce

 


 Załącznik nr 6

TABELA NORM
PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ DLA PRACOWNIKÓW
  

Lp.

Stanowisko

Określenie normy miesięcznej

Ręcznik

(szt.)

Mydło

(g)

Pasta BHP (szt.)

Krem

(szt.)

1.

Robotnik gospodarczy, sprzątaczka pokojowa, pracownik pralni, magazynier

1/6

100

3/6

2.

Specjalista

wykonujący czynności plastyka

1/6

100

3/6

3.

Rzemieślnik, kierowca, operator ciągników i maszyn, robotnik gospodarczy

1/6

100

1/6

3/6

4.

Pracownik archiwum

1/6

100

-

3/6

5.

Kucharz, pomoc kuchenna

1/6

100

-

3/6

6.

Dozorca

1/6

100

-

2/6

7.

Doradca terenowy

1/12

100

-

-

8.

Pracownik nadzorujący prace polowe na ogrodzie warzywnym, biosurowcowym, prace żniwne (dot. pracowników działu TPR i EOŚ)

1/12

100/3

2/6

  


Załącznik nr 7

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH KOBIETOM

 1. Ręczne przemieszczanie przedmiotów przez jednego pracownika
 2. Masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych nie może przekraczać:
 3. 12 kg przy pracy stałej;
 4. 20 kg przy pracy dorywczej.
 5. Masa przedmiotów podnoszonych na wysokość powyżej obręczy barkowej nie może
  przekraczać:
 6. 8 kg przy pracy stałej;
 7. 14 kg przy pracy dorywczej. 
 1. Jeżeli przedmioty są przenoszone na odległość przekraczającą 25 metrów, masa przenoszonych przedmiotów nie może przekraczać 12 kg.
 2. Jeżeli przedmioty są przenoszone pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 30°, a wysokość przekracza 4 metry, niezależnie od odległości, na jaką przedmioty są przenoszone, to masa tych przedmiotów nie może przekraczać 12 kg.
 3. Jeżeli przedmioty są przenoszone pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30°, a wysokość przekracza 4 metry, niezależnie od odległości, na jaką przedmioty są przenoszone, to masa tych przedmiotów nie może przekraczać: 
 • 8 kg przy stałej;
 • 12 kg przy pracy dorywczej.

II. Zespołowe ręczne przemieszczanie przedmiotów

 1. Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m oraz masa przekracza 20 kg,
  powinno odbywać się zespołowo, pod warunkiem aby na jedną pracownicę przypadała masa
  nieprzekraczająca:
  a). 10kg przy pracy stałej;
  b). 17kg przy pracy dorywczej;
 2. Niedopuszczalne jest zespołowe ręczne przemieszczanie przedmiotów na odległość
  przekraczająca 25 m lub o masie przekraczającej 200 kg.

III. Przemieszczanie ładunków za pomocą poruszanych ręcznie wózków oraz taczek:

 1. Dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego przez jedną pracownicę na wózku po terenie
  płaskim o twardej i gładkiej nawierzchni, łącznie z masą wózka nie może przekraczać:

1) przemieszczanie po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 5%:

 • wózki 2-kołowe - 140 kg,
 • wózki 3- i więcej kołowe - 180 kg;

2) przemieszczanie po terenie o nachyleniu przekraczającym 5 %:

 • wózki 2-kołowe - 100 kg,
 • wózki 3- i więcej kołowe - 140 kg.

3. Masa ładunku przemieszczanego przez jedną pracownicę na wózku jednokołowym (taczce),
łącznie z masą taczki nie może przekraczać przy przemieszczaniu po terenie płaskim o twardej
i gładkiej nawierzchni o nachyleniu:

 • nieprzekraczającym 5% - 40 kg;
 • większym niż 5% - 30 kg.

 


 Załącznik nr 8

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH KOBIETOM W CIĄŻY I KOBIETOM KARMIĄCYM DZIECKO PIERSIĄ

Prace zabronione dla kobiet w ciąży:

 • ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 3 kg;
 • ręczne przenoszenie pod górę: przedmiotów przy pracy stałej, przedmiotów o masie przekraczającej 1 kg przy pracy dorywczej;
 • ręczne przenoszenie materiałów ciekłych — gorących, żrących lub o właściwościach szkodliwych dla zdrowia;
 • przewożenie ładunków na wózku jednokołowym (taczce) i wózku wielokołowym poruszanym ręcznie;
 • prace w pozycji wymuszonej;
 • prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej, przy czym czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie powinna nastąpić 15-minutowa przerwa;
 • prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi - w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy;
 • prace wykonywane w mikroklimacie gorącym; zimnym; o dużych wahaniach mikroklimatu;
 • prace w warunkach narażenia na hałas (65dB);

 

 • prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu;
 • prace narażające na działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz oraz promieniowania jonizującego;
 • prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi (wymienione w Rozporządzeniu);
 • prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych (w Rozporządzeniu);
 • prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi - w wykopach, zbiornikach i kanałach, pod ziemią, w wymuszonym rytmie (np. przy taśmie);
 • inne prace stwarzające ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego;
 • prace na wysokości poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości (bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem);
 • wchodzenie i schodzenie po drabinach.
 1. Prace zabronione dla kobiet karmiących dziecko piersią:
 • ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej: 6 kg - przy pracy stałej, 10 kg - przy pracy dorywczej;
 • ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg - na wysokość ponad 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m;
 • udział w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów;
 • prace wykonywane w mikroklimacie gorącym; zimnym; o dużych wahaniach mikroklimatu;
 • prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu;
 • prace narażające na działanie pola jonizującego;
 • prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi (w Rozporządzeniu);
 • prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych (w Rozporządzeniu).

  


Załącznik nr 9

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM

Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym:

1)  ręczne dźwiganie i przenoszenie przez jedną osobę na odległość powyżej 25 m przedmiotów
o masie przekraczającej:

 1. przy obciążeniu powtarzalnym: dla dziewcząt - 8 kg, dla chłopców - 12 kg,
 2. przy pracy dorywczej: dla dziewcząt - 14 kg, dla chłopców - 20 kg;

2)  ręczne przenoszenie pod górę, w szczególności po schodach, których wysokość przekracza 5 m, a kąt nachylenia 30°,
ciężarów o masie przekraczającej:

 1. przy obciążeniu powtarzalnym: dla dziewcząt - 5 kg, dla chłopców - 8 kg,
 2. przy pracy dorywczej: - dla dziewcząt -10 kg, dla chłopców - 15 kg.

Prace wymagające stale wymuszonej i niewygodnej pozycji ciała:

 • prace wykonywane w pozycji pochylonej lub w przysiadzie;
 • prace wykonywane na kolanach.

Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych:

 • Prace w narażeniu na działanie substancji i preparatów chemicznych, w tym środków ochrony roślin, sklasyfikowanych w przepisach w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych jako: toksyczne (T), bardzo toksyczne (T+), żrące (C) lub wybuchowe (E).
 • Prace w narażeniu na działanie substancji i preparatów chemicznych, w tym środków ochrony roślin, sklasyfikowanych w przepisach w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych jako szkodliwe (Xn), którym przypisano jeden lub więcej następujących zwrotów zagrożeń: 
 1. zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia (R39),
 2. może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową (R42), 
 • może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą (R43),
 • może powodować raka (R45),
 • może powodować dziedziczne wady genetyczne (R46),
 • stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia (R48),
 • może upośledzać płodność (R60),
 • może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki (Ról),
 • możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia (R68).

3)  Prace w narażeniu na działanie substancji i preparatów chemicznych, w tym środków ochrony
roślin, sklasyfikowanych w przepisach w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji
i preparatów chemicznych jako drażniące (Xi), którym przypisano jeden lub więcej następujących
zwrotów zagrożeń:

 1. produkt skrajnie łatwo palny (R12),
 2. może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową (R42),
 3. może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą (R43).

4)  Prace w narażeniu na działanie czynników i procesów technologicznych o działaniu
rakotwórczym lub mutagennym, określonych w odrębnych przepisach.

Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników fizycznych:

 1. hałas, którego poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy przekracza 80 dB,
 2. prace w temperaturze powietrza niższej niż 14°C.

Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników biologicznych:

Prace, przy których występują zagrożenia czynnikami biologicznymi pochodzenia roślinnego lub mikroorganizmami przenoszonymi przez rośliny:

 • drobnoustrojami występującymi w roślinach, tj. bakteriami, promieniowcami, grzybami itp., które stanowią zagrożenie w trakcie procesów magazynowania, przetwarzania i użytkowania różnych surowców roślinnych,
 • pyłami pochodzenia roślinnego, powodującymi stany uczuleniowe, w tym w szczególności pyłami zbożowymi, paszowymi, tytoniowymi i z ziół leczniczych.

Prace stwarzające zagrożenia wypadkowe

Prace stwarzające zagrożenia wypadkowe. Prace, podczas których młodociani są narażeni na zwiększone niebezpieczeństwo urazów, w tym prace związane z obsługą sprzętu rolniczego, obsługą maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie kuchni.

 


 Załącznik nr 10

KLAUZULA INFORMACYJNA O PROWADZENIU MONITORINGU
NA TERENIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH

Zgodnie z art. 12 i 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych w systemie monitoringu jest Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice 2, 91 479 40 53.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod numerem telefon 91 479 40 34 lub adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników ZODR i osób przebywających na terenie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz ochrony mienia Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO oraz art. 222 § 1 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).

 1. Monitoringiem w Zachodniopomorski Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
  objęto:
 • wejście do budynku szkoleniowego,
 • hol główny recepcji w budynku szkoleniowym.

Obszar monitorowany jest oznaczony w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków z symbolem kamery.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Zapisy z monitoringu przechowywane są na dysku twardym w pętli nie dłużej niż 90 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany - kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 


 Wzór oznaczenia obszaru monitorowanego w ZODR w Barzkowicach

OBIEKT MONITOROWANY / TEREN MONITOROWANY

Administratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych w systemie monitorowania jest Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. 73-134 Barzkowice 2, teł. 91 479 40 53.

Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie Administratora oraz ochrony jego mienia.

Monitoringiem objęto: wejście do budynku szkoleniowego oraz hol główny recepcji iv budynku szkoleniowym,

Dane przechowywane będą nie dłużej niż 90 dni.

Szczegółowe informacje dostępne są w recepcji hotelowej i na stronie www.zodr.pl

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.