REGULAMIN

Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego

działającej przy Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego

w Barzkowicach

 

1

Postanowienia ogólne

 

 1. Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego działająca przy Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zwana dalej „Radą”, działa na podstawie:
 • ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2016 r. poz. 356 i 1176), zwanej dalej „ustawą”,
 • niniejszego regulaminu.
 1. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zwanego dalej „Ośrodkiem”.

 

2

Zadania Rady i jej członków

 

 1. Do zadań Rady należy:
 • opiniowanie rocznego programu działalności Ośrodka oraz sprawozdania z realizacji programu,
 • opiniowanie projektu rocznego planu finansowego Ośrodka oraz sprawozdania z realizacji planu,
 • opiniowanie korekty rocznego planu finansowego Ośrodka,
 • zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących funkcjonowania Ośrodka lub Rady,
 • wyrażanie opinii w sprawie odwołania Dyrektora Ośrodka przed upływem okresu na który został powołany,
 • opiniowanie cennika usług wykonywanych odpłatnie przez Ośrodek,
 • przyjęcie regulaminu Rady.
 1. Do zadań Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
 • ustalanie miejsca, terminu, tematyki i porządku posiedzeń,
 • zwoływanie posiedzeń,
 • przewodniczenie posiedzeniom Rady,
 • podpisywanie uchwał Rady i protokołów z posiedzeń oraz opinii, wniosków w sprawie funkcjonowania Ośrodka,
 • reprezentowanie Rady na zewnątrz,
 • powoływanie, w miarę potrzeb, zespołów roboczych Rady i określanie ich zadań,
 • podejmowanie innych działań w zakresie określonym przez Radę.
 1. Do zadań Zastępcy Przewodniczącego Rady należy przewodniczenie posiedzeniom pod nieobecność Przewodniczącego Rady.
 2. Do zadań członków Rady:
 • zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą zagadnień omawianych na posiedzeniach,
 • aktywne uczestnictwo w realizacji zadań Rady,
 • informowanie Przewodniczącego o wystąpieniu sytuacji uniemożliwiających dalsze członkostwo w Radzie, w związku z utratą pełni praw publicznych lub skazaniem prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie.
   

3

Wybór Przewodniczącego

 

 1. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swojego składu:
 • Przewodniczącego,
 • Zastępcę Przewodniczącego.
 1. Wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego odbywa się w oddzielnych głosowaniach, w drodze głosowania tajnego / jawnego, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 składu Rady.
 2. Odwołanie Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego następuje w drodze głosowania tajnego / jawnego, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 składu Rady.
 3. Głosowanie tajne odbywa się na wniosek Dyrektora Ośrodka lub członka Rady przyjęty przez Radę zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 składu Rady.

 

4

Zasady uczestnictwa w posiedzeniach

 

 1. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje osobiście.
 2. W razie niemożliwości uczestnictwa w posiedzeniach Rady, członek Rady powinien na 2 dni robocze przed terminem posiedzenia zgłosić i usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 3. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku śmierci członka.
 4. Członek Rady może zostać odwołany z jej składu w czasie trwania kadencji, w następujących sytuacjach:
 • na własną prośbę,
 • na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,
 • na wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej,
 • na wniosek podmiotu, który zgłosił kandydata na swojego przedstawiciela,
 • w przypadku nieobecności członka Rady na 2 kolejnych posiedzeniach.
 1. Członek Rady zostaje odwołany z jej składu w czasie trwania kadencji, w przypadku:
 • utraty pełni praw publicznych,
 • skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie.
 1. W przypadku zmniejszenia składu Rady, Przewodniczący zwraca się do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi o uzupełnienie jej składu.
 2. W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor Ośrodka lub jego zastępca.
 3. W posiedzeniach Rady mogą również uczestniczyć inne osoby niebędące jej członkami, zaproszone przez Przewodniczącego lub ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.
 4. Osoby, o których mowa w 7 i 8, nie biorą udziału w głosowaniu.
 5. Członek Rady składa oświadczenie że:
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • ma co najmniej średnie wykształcenie,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z pełnieniem funkcji członka Rady.

Wzór oświadczenia składanego przez członków Rady stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

 

5

Organizacja prac i sposób podejmowania decyzji

 

 1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Uchwały podejmowane są co do zasady w trakcie posiedzeń.
 3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy do roku.
 4. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący:
 • z inicjatywy własnej,
 • na wniosek Dyrektora Ośrodka,
 • na pisemny wniosek co najmniej czterech członków.
 1. Przewodniczący Rady ustala termin posiedzenia w porozumieniu z większością członków Rady.
 2. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia Rady wraz z porządkiem obrad przesyłane są uczestnikom, przynajmniej w wersji elektronicznej na co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia.
 3. Materiały w sprawach stanowiących przedmiot obrad przekazywane są członkom Rady pocztą elektroniczną na co najmniej 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady.
 4. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może skrócić termin wysłania zawiadomienia lub materiałów.
 5. Rada dąży do podejmowania uchwał w drodze uzgodnienia stanowisk. Jeżeli uzgodnienie stanowisk nie jest możliwe, Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ jej składu.
 6. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Rady.
 7. Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie tajne, na wniosek członka Rady lub z własnej inicjatywy, przyjęty przez Radę zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 składu.
 8. Przewodniczący może, na wniosek członka Rady lub własny, wprowadzić do porządku obrad sprawy w nim nie przewidziane, przy akceptacji co najmniej 1/2 obecnych członków Rady.
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący Rady może wystąpić do członków Rady o przesłanie opinii do dokumentów, o których mowa w 2, ust. 1, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wzór opinii stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 10. Warunkiem podjęcia uchwały jest otrzymanie opinii od co najmniej 6 członków Rady, przy czym co najmniej 4 pozytywnych.
 11. W przypadku uzasadnionej nieobecności na posiedzeniu, członek Rady, przed posiedzeniem, może przekazać w formie pisemnej swoje stanowisko w temacie przewidzianym porządkiem obrad do Przewodniczącego Rady lub do Ośrodka, z wykorzystaniem wzoru opinii, o którym mowa w ust. 12.
 12. Przesłanie skanu opinii podpisanej przez członka do Przewodniczącego za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest równoznaczne z oddaniem głosu.

 

6

Protokoły

 

 1. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół przez pracownika Ośrodka wyznaczonego przez Dyrektora do obsługi technicznej prac Rady.
 2. Projekt protokołu w wersji elektronicznej przesyłany jest członkom Rady do zaopiniowania w terminie 30 dni od dnia posiedzenia Rady. Członkowie Rady mogą zgłosić uwagi do protokołu w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Brak uwag w powyższym terminie jest tożsamy z jego akceptacją.
 3. Protokół podpisywany jest na kolejnym posiedzeniu Rady przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego, po jego uprzednim przyjęciu przez Radę.
 4. Do protokołu dołącza się listę obecności członków Rady i zaproszonych gości, materiały stanowiące przedmiot posiedzenia, podjęte przez Radę uchwały i inne dokumenty złożone do Przewodniczącego Rady.
 5. Każdy członek Rady ma prawo wglądu do dokumentacji prac Rady.
 6. Dokumentacja prac Rady jest przechowywana w siedzibie Ośrodka.

 

7

Postanowienia końcowe

 

 1. Obsługę organizacyjno-techniczną Rady zapewnia Ośrodek.
 2. Członkowie Rady oraz osoby zaproszone wykonują swoje funkcje w Radzie społecznie.
 3. Członkom Rady, za udział w posiedzeniach Rady przysługuje zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania oraz dieta na warunkach stosowanych przy podróżach służbowych pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 2 Kodeksu pracy.
 4. Środki finansowe na pokrycie kosztów oraz diet, o których mowa w ust. 3 Dyrektor Ośrodka uwzględnia w planie finansowym tej jednostki.

 

8

Wprowadzenie zmian w regulaminie wymaga zachowania trybu właściwego do jego uchwalenia.

 

9

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego
do spraw rozwoju wsi.

 

Wzór Załącznika nr 1 do Regulaminu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy ZODR w Barzkowicach
Załącznik nr 1 
do  Regulaminu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy ZODR w Barzkowicach - plik do pobrania


Wzór Załącznika nr 2 do Regulaminu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy ZODR w Barzkowicach

  

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy ZODR w Barzkowicach - plik do pobrania 

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.